1. TARAFLAR

İşbu Satıcı İş Ortaklığı ve İlan Sözleşmesi (“SÖZLEŞME”), bir tarafta Barbaros Mahallesi Mimar Sinan Cad. 91/1A 34746 ATAŞEHİR/İSTANBUL adresinde bulunan ALPHİ TASARIM MOBİLYA İNŞAAT TADİLAT ve DEKORASYON (ALPHİ TASARIM) ile diğer tarafta imza sayfasında kaşesi bulunan satıcı (“SATICI”) aşağıda belirtilen şartlar ve hükümler dâhilinde akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. ALPHİ TASARIM ve Satıcı ayrı ayrı “TARAF”, birlikte “TARAFLAR” olarak anılacaktır.

İşbu Sözleşmenin ekleri ve Platform’da sunulan ALPHİ TASARIM’ın hizmetlerinin kullanımına ilişkin tüm yazılı süreçler, açıklamalar, ekler ve diğer tüm dokümanlar Sözleşme’nin ayrılmaz birer parçası olacaktır. Şöyle ki; Satıcı, ALPHİ TASARIM tarafından yönetilmekte olan açık pazar modeli elektronik ticaret platformuna üye olmak ve bu platformda satış yapmak, ALPHİ TASARIM da Satıcı’nın kendisine ödeyeceği komisyon karşılığında sahibi olduğu elektronik ticaret platformu hizmetlerinden Satıcı’yı faydalandırmak istemektedir.

 Satıcı, işbu Sözleşme ile ALPHİ TASARIM’ı, kendi ticari temsilcisi sıfatıyla yapmış olduğu satışlara yönelik Alıcılardan ürün bedeli tahsili konusunda yetkilendirmiş olduğunu ve bu ürün bedel ödemelerinin ALPHİ TASARIM’a yapılması ile Alıcıların ödeme yükümlülüğünden kurtulmuş olacağını, ayrıca kendisine bir ödeme yapmakla yükümlü olmayacağını bildiğini, beyan, kabul ve taahhüt etmektedir.

Bu hususlar ve ticari ilişki çerçevesinde Taraflar işbu Sözleşme’de belirtilen şartlarda mutabık kalmışlardır.

2. TANIMLAR

Platform:Mülkiyeti ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca her türlü fikri ve sınai hakları ALPHİ TASARIM’a ait olan ve işbu Sözleşme ile belirlenen “Hizmetler”in sunulmakta olduğu aldinsen.com ve bağlantılı tüm diğer alan adlarında mevcut olan internet sitesi ile mobil uygulamayı ve Satıcı’nın, Platform’da sunulan uygulamalardan ve Hizmetler’den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kendisinden talep edilen firma/kişisel bilgilerini girdiği, satış işlem detaylarını takip edebildiği, özel sanal sayfayı ifade eder.
Hizmet/Hizmetler:Satıcılar’ın ürün/hizmetlerini kendilerine sunulan platform da ki mağaza satıcılar bölümündeki sanal mağazalarında yayımlayarak satışa çıkarmaları amacıyla ALPHİ TASARIM tarafından Platform’da sunulan; ilan yayınlama, satışa aracılık/pazarlama ve benzeri sair tüm uygulamaları ifade eder.
Alıcı:Platform üzerinde Satıcı tarafından verilen ilanlarla satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişi ÜYE’yi ifade eder.
Satıcı:Platform üzerinde oluşturduğu hesap üzerinden yayınladığı ilanlar aracılığıyla çeşitli mal ve/veya hizmetleri satışa arz eden tüzel/gerçek kişi SATICI’yı ifade eder.
İşgünü:Pazar ve Resmi Tatiller hariç haftanın diğer günlerini ifade eder.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu Sözleşme’nin konusu, Platform’da ALPHİ TASARIM tarafından sunulan Hizmetler’den, Satıcı’nın yararlanmasına ilişkin şart ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülükleri’nin tespitini oluşturmaktadır. Satıcı ile Alıcı’lar arasındaki ilişki işbu Sözleşme’nin kapsamına girmemektedir; ALPHİ TASARIM işbu ticari faaliyette sadece, Platform’da Satıcı’lara ürün/hizmet satış hakkı vermekte olup hiçbir surette Satıcı ile Alıcı’lar arasındaki sözleşme ilişkisine taraf değildir. Satıcı, Platform’dan gerçekleştireceği satış işlemlerinden, Alıcı’lara karşı mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde bizzat sorumlu olacaktır.

4. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Satıcı, “satıcı” sıfatını kazanabilmek için, öncelikle “Cari/MP Entegrasyon Gerekli Doküman Listesi” (“Ek1”)’inde yer alan belgeleri işbu Sözleşme akdedildiği sırada tam ve eksiksiz olarak temin edecektir. Satıcı tarafından işbu belgeler eksiksiz olarak sunulmakla birlikte, ALPHİ TASARIM’ın Satıcı’nın başvurusunu sebep göstermeksizin reddetme ve/veya ek belge talep etme hakkı her zaman vardır.

4.2 Satıcı, her bir mal için ayrı ayrı ve satış bedeli içerisinde olmak kaydıyla Türkçe kullanım kılavuzu, garanti belgesi ve teknik servis listesi ile satınalma belgesi üzerinde yazan ve/veya mal ile birlikte teslim edilmesi gereken her türlü aksesuar, belge, broşür, bandrol ve diğer evrak ile mevzuatın gerektirdiği sair bilgi ve belgeleri, malın ambalajı içerisinde teslim etmek yükümlülüğündedir. ALPHİ TASARIM’ın Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin tarafı olmaması sebebiyle bu bilgi ve belgelerin kargo kutusunun içerisinde olup olmadığını kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Satıcı bahse konu bilgi ve belgelerin eksikliği nedeniyle ALPHİ TASARIM’ın herhangi bir zarara uğraması halinde bu zararları tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3. Satıcı, Platform’da satışa sunduğu tüm ürün ve/veya hizmetleri tam ve/veya gereği gibi (markası, cinsi, rengi, bedeni ve adedi belli olan), eksiksiz ve her türlü açık, örtülü gizli ayıptan ari olarak Alıcı’ya teslim etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4. Satıcı, her türlü reklam ve ilanın Platform’da yayınlanmasını sağlayacak gerekli teknik altyapının oluşturulması için ALPHİ TASARIM ile tam iş birliği içinde olmayı ve bunun için gerekli her türlü belgeyi temin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. ALPHİ TASARIM münhasıran kendi takdirinde olmak üzere Satıcı’nın Platform’daki herhangi bir ürününü sebep göstermeksizin satışa kapatma hak ve yetkisine sahiptir.

4.5. Görsellerin Satıcı tarafından ALPHİ TASARIM’a verilmesi halinde Satıcı ürün görsellerinin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (“FSEK”) uyarınca eser niteliğine haiz olması halinde FSEK’in 21. maddesindeki işleme, 22. maddesindeki çoğaltma, 23. maddesindeki yayma, 24. maddesindeki temsil, 25. maddesindeki işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı Sözleşme süresiyle sınırlı olarak herhangi bir mecra ve ülke sınırlaması olmaksızın ALPHİ TASARIM’a 3. kişilere de kullandırabilecek şekilde basit ruhsat verdiğini/vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.6. Satıcı, Platform’da yayınladığı ilanlara yönelik her türlü görsel, yazılı ve sair sağlanan fiyat/ilan/bilgi/içeriklerin gerçekliğinden, güvenliğinden, doğruluğundan ve hukuka uygunluğundan bizzat sorumlu olmayı; bu bilgi ve belgeleri başta entegratörler olmak üzere 3.Kişilerle doğru ve güncel şekilde paylaşmayı aksi halde ALPHİ TASARIM’ın bu hususlarda herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.7. Satıcı, Platform’da ve ilanlarda sergilediği mal ve hizmetlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmayacağını, hak ihlaline sebep olmayacağını, söz konusu ilan ve içeriklerin ilgili olduğu mal ve hizmetlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için tüm hak, yetki ve sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Ayrıca Satıcı, EK-2 Yasaklı Ürünler Listesi’nin (“EK-2”) içeriğini sürekli olarak takip etmek ve bu listede yer alan ürünlerin teşhirini ve satışını yapmamakla yükümlüdür.

4.8. Satıcı, Tedarikçi Portal’a üye olduğu esnada bir kullanıcı adı ve şifre oluşturacak; profil sayfasına erişmek ve diğer bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için bu bilgileri kullanacaktır. Satıcı’nın şifre ve kullanıcı adının güvenliği ve gizliliği tamamen Satıcı’nın sorumluluğundadır. Satıcı kendi profili üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilen işlemlerin yetkisiz işlem olduğundan kaynaklı olarak geçersizliğini ileri sürme hakkından peşinen feragat etmiştir. Bu tür işlemlerde dahi, her türlü sorumluluk Satıcı’nın kendisine ait olacaktır. Satıcı’nın şifresi kullanılarak Tedarikçi Portal’da ALPHİ TASARIM aleyhine veya zararına işlem yapılması halinde; Satıcı, ALPHİ TASARIM’ın bu fiillerden doğan zararlarını karşılamakla mükelleftir.

4.9. ALPHİ TASARIM, Satıcı tarafından Üyelik işlemi esnasında ve Üyelik boyunca temin edilen şahsi ve ticari bilgileri güvenli bir ortamda saklayacaktır. DSM, bu bilgileri Hizmetler’in tam ve gereği gibi işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, istatistiki değerlendirmeler in yapılması amacıyla ALPHİ TASARIM’ın ve iş ortaklarının faaliyetlerinin, uygulamalarının reklamı & pazarlanması, ilanı ve sair amaçlarla, kullanabilir ve yalnızca yukarıda belirtilen sebeplerle anonim olarak üçüncü kişilere açıklanabilir. Satıcı, kendine ait bilgilerin ALPHİ TASARIM tarafından işbu madde hükmüne göre kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder.

4.10. Satıcı, Platform’da yürüttüğü tüm faaliyetlerini Platform’a teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Satıcı, Platform’a sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı, vb. gibi içermemesi için gerekli her türlü tedbiri (gerekli koruyucu yazılımlarını ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere) aldığını, bu madde hükmünün uygulanması amacıyla ALPHİ TASARIM tarafından talep edilen önlemleri derhal almayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.11. ALPHİ TASARIM Platform’un tam ve gereği gibi çalışabilmesi için Platform’da her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir. İşbu amaçla ALPHİ TASARIM, sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman ve hiçbir bildirimde bulunmadan değiştirme hakkına sahiptir.

4.12. Ürün Bedeli satın alma anında Satıcı adına ALPHİ TASARIM tarafından Alıcı’dan tahsil edilecek ve Satıcı işbu Sözleşmede belirtilen edimlerini ve satmış olduğu ürüne dair taahhütlerini tam ve gereği gibi yerine getirmesi koşuluna bağlı olarak Hizmetler’den faydalanabilecek ve Platform’dan gerçekleştireceği satış işlemi karşılığındaki ürün bedeline hak kazanacaktır.

4.13. Satıcı, Platform’da yayınladığı tüm ilanlara ve içeriklerle bağlıdır ve bunlardan kaynaklanan tüm taahhütlerinden sorumlu olacaktır. ALPHİ TASARIM, Satıcı’nın faaliyetlerinin işbu Sözleşme koşullarına ve Platform’da beyan edilen kural ve şartlara uymaması, mevzuata aykırılık teşkil etmesi, hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturduğunun tespit edilmesi, üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması sebebiyle, Satıcı’ya herhangi bir ön ihtarda bulunmadan ilgili ilanların yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir, üyeliği askıya alabilir veya üyeliğe son verebilir ve işbu Sözleşmeyi tazminatsız olarak tek taraflı olarak feshedebilir, Satıcı’nın ürün/hizmet satışını sona erdirebilir. Satıcı böyle bir durumda ALPHİ TASARIM’dan herhangi bir ücret ve sair tazminat talep etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde hükmüne aykırılık halinde, ALPHİ TASARIM’ın herhangi bir ihtarda bulunmaksızın Sözleşme’yi istediği zaman tek taraflı fesih hakkı saklıdır.

4.14. Satıcı, Alıcılar’la Platform’dan yapılacak satışlarda akdedilecek mesafeli satış sözleşmelerinde Satıcı taraf olduğunu, ALPHİ TASARIM’ın işbu mesafeli satış sözleşmesi ilişkisinde taraf olmadığını, Alıcılar’a karşı yürürlükteki tüketici hukuku mevzuatı ve sair mevzuat kapsamı’nda her anlamda bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Satıcı buna ek olarak, Platform’da sergilediği ve sattığı tüm ürünlerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, garanti belgesi ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis vs. hizmetlerinden bizzat sorumlu olacaktır. Bu madde hükmüne aykırılık durumunda ortaya çıkabilecek zararlardan Satıcı doğrudan sorumlu olacaktır. Satıcı, Platform’dan satışını yaptığı ürünlerin satış işlemi esnasında belirtildiği teslim süresinde Alıcı’ya ulaşmasını sağlayacak ve gecikmeden dolayı her türlü sorumluluk da kendisinde olacaktır. Satıcı, Alıcı istek ve taleplerine mümkün olan en kısa sürede dönüş yapmak zorundadır.

4.15. Satıcı, Alıcı’yla yalnızca Platform üzerinden sözleşme akdedecek ve sadece Platform üzerinden söz konusu ticari faaliyette bulunacaktır. Satıcı, Alıcı’nın Platform’dan ileteceği, kendisiyle her ne surette olursa olsun Platform dışında iletişime geçme ve/veya Alıcı’nın Platform dışında satın alma isteğine olumlu cevap vermeyecek, her ne surette olursa olsun Alıcılar’la Platform dışında herhangi bir hukuki ilişki kurmayacak, herhangi bir satış işlemi gerçekleştirmeyecektir. Satıcı ALPHİ TASARIM’ın bilgisi olmaksızın her ne surette olursa olsun Alıcı’larla iletişime geçmeyecektir. Şu kadar ki Alıcılar’ın doğrudan Satıcı’ya ait alışveriş kanallarından iletişime geçmesi işbu maddenin istisnasıdır.

4.16. ALPHİ TASARIM tarafından Satıcı’nın herhangi bir sebeple üyeliğinin askıya alınması veya üyelikten çıkarılarak bir daha ALPHİ TASARIM platformlarına alınmamak üzere kara listeye alınması halinde Satıcı, başka bir kullanıcı hesabıyla Platform’a üye olamaz. Satıcı’nın bu madde hükmüne aykırı olarak Platform’a üye olması ve durumun tespiti halinde Satıcı, üyelikten yeniden çıkartılacaktır.

4.17. Satıcı 213 Sayılı Vergi Usul Kanunun. 230 ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun. 8. Maddesi uyarınca satılan veya sağlanan ürün ve hizmetle ilgili fatura veya perakende satış fişi düzenlemek zorundadır. Satıcı; Alıcı’ya gönderdiği mal ve/veya hizmeti fatura keserek teslim etmeyi, başta 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun olmak üzere sair mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmeyi, ayrıca Satıcı’nın işbu yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirmemesi sebebiyle ALPHİ TASARIM’ın uğradığı zararlar ve masrafları (mahkeme masrafları, para cezaları, vergi, resim, harç dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü giderler) nakden ve defaten ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.18. Platform’dan sunulacak olan Hizmetler’in ve ALPHİ TASARIM tarafından uygulanan kampanyaların detayları, ürünlerin sergilenme süreleri ve teknik özellikler gibi ikincil değişiklikler ALPHİ TASARIM tarafından her zaman değiştirilebilecektir. Şu kadar ki, Taraflar’ca aksi yönde bir anlaşma olmaksızın ALPHİ TASARIM fiyat ve stok bilgilerini değiştiremez.

4.19. Satıcı Platform’daki kampanya ve indirimleri ihlal edecek faaliyetler içinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı ayrıca öncesinde ALPHİ TASARIM’ın yazılı izni olmaksızın Alıcı’lara herhangi bir reklam ve/veya pazarlama çalışması yapamayacak (ürünün Satıcı’lara ait kutularla gönderilmesi dışında), Alıcı’lara ürün ve/veya hizmetle birlikte herhangi bir promosyon malzemesi, numune ürün gibi bir gönderide bulunmayacaktır. Satıcı aksi halde 25.000 TL (yirmi beş bin Türk Lirası) tutarında cezai şart ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.20. Satıcı 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununa, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanuna, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanuna, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bu kanunların ikincil düzenlemeleri başta olmak üzere yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, elektronik ticaret ortamında satışı yasak olan ya da şarta bağlanan ürünlere ilişkin düzenleme ve idari kararlara uygun davranacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı’nın Platform üzerinden satışa sunacağı ürünlerin gıda olması halinde 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu başta olmak üzere gıda mevzuatıyla ilgili tüm ikincil mevzuata ve gıda kodeksine uygun hareket edeceğini, Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği uyarınca gerek Platform üzerinden gerekse de ürünlerin teslimi sırasında ürünlerle ilgili bilgilendirme yükümlülüğünün tam ve eksiksiz olarak yapılmasından münhasıran sorumlu olduğunu, ALPHİ TASARIM’ın bu hususta herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, ALPHİTASARIM’ı her türlü 3. Kişi talebinden ari tutacağını, işbu yükümlülüğe aykırı davranması halinde ALPHİ TASARIM’ın uğradığı her türlü zararı tazmin edeceğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.21. Satıcı, Platform’dan satışa sunacağı ürünlerin üzerinde bulunan 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (“SMK”) anlamında sınai mülkiyet unsurlarının, i) kendisine ait olduğunu; veya ii) bu ürünleri Alıcı’ya satma konusunda yetkili olduğunu; veya iii) hak sahibi veya onun rızası ile üçüncü kişiler tarafından piyasaya sunulmuş orijinal olduğunu; veya iv) yürürlükteki mevzuat uyarınca usulüne uygun şekilde paralel ithalat yolu ile piyasaya sunulmuş olduğunu ve SMK’nın 152. maddesi (veya ileride bu alanda düzenlenecek yeni kanun ve yönetmelik maddelerine uygun olarak) ve sair maddeleri uyarınca üzerlerindeki marka/tasarım hakkı tükenmiş ürünler olduğunu, ürünlerin ayrıca 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca eser niteliğini haiz olması halinde eser sahibinin bizzat kendisi olduğunu ve/veya ürünleri eser sahibinin rızası ile Platform’da satışa sunduğunu, 3. Kişilerin eserden doğan haklarına tecavüz etmediğini, ALPHİ TASARIM’ın ürünler üzerinde herhangi bir inceleme yükümlülüğünün bulunmadığını, ALPHİ TASARIM’a ürünlerle ilgili herhangi bir 3. Kişi talebinin gelmesi halinde derhal bu durumu ortaya koyan tüm belgeleri ve fatura silsilesini (kendisinden başlayarak geriye doğru marka sahibi veya onun rızası ile ürünleri piyasaya sunmuş kişilerin faturasına kadar) eksiksiz derhal ALPHİ TASARIM’a temin edeceğini aksi halde ALPHİ TASARIM’ın Satıcı’nın Platform’daki tüm satışlarını durdurma hakkının olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.22. ALPHİ TASARIM tarafından Satıcı’nın Platform’da original olmayan ürünleri satışa sunduğunun tespit edilmesi halinde, Satıcı ALPHİ TASARIM’a 25.000 TL (yirmi beş bin Türk Lirası) tutarında cezai şartı ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Cezai şarta ek olarak Satıcı, ALPHİ TASARIM’ın bu kapsamda uğrayacağı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olup, ALPHİ TASARIM’ın işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı saklıdır.

4.23. Satıcı’nın Platform’da satışa sunduğu ve/veya sahibi ve/veya hak sahibi olduğu tüm markaların Sözleşme kapsamında her türlü pazarlama ve satış faaliyetinde herhangi bir mecra, baskı ve/veya kopya sayısı ve süre sınırlaması olmaksızın, işbu sözleşmeye ek herhangi bir ek bedel olmaksızın ALPHİ TASARIM tarafından kullanılmasına muvafakat ettiğini, ALPHİ TASARIM’ın işbu markaları kullanımının marka sahibinin başta 6769 s ayılı Sınai Mülkiyet Kanunu olmak üzere anılan markalar ve bunların kullanımı üzerindeki haklarını ihlal etmediğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.24. Platform’dan satışa sunulan ürünler Satıcı’nın garantisi kapsamındadır. Satıcı, Alıcı’nın ayıplı ürün ile ilgili ürünün ayıpsız misli ile değiştirilmesi talebi de dâhil olmak üzere her türlü Alıcı taleplerini, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yasal mevzuata uygun olarak süresinde karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Şüpheye mahal bırakmamak bakımından belirtilmelidir ki, Satıcı Alıcı’nın ayıplı olduğu gerekçesiyle ürünü iade etmek istemesi halinde ürün iadesini kabul edip etmeyeceğini ALPHİ TASARIM’a 48 (kırk sekiz) saat içerisinde bildirmek zorundadır. Satıcı’nın işbu 48 (kırk sekiz) saat süre içerisinde herhangi bir yanıt vermemesi iade talebinin kabul edildiği anlamına gelecektir. Satıcı, DSM tarafından Platform üzerinden ve/veya yazılı olarak bildirilecek süre içerisinde ürünleri incelemeye alıp almama kar arını ALPHİ TASARIM’a iletecektir. Satıcı’nın bu süre içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması iadeyi kabul ettiği anlamına gelecektir . Satıcı’nın ürünleri incelemeye alması halinde ALPHİ TASARIM tarafından işbu maddede belirtilen yollarla bildirilecek süre içerisinde analizi sürecini (tamirat/onarım) sonuçlandıracaktır. ALPHİ TASARIM’ın işbu maddede belirtilen süreleri öncesinde bildirmek kaydıyla her zaman değiştirme hakkını saklı tutar.

4.25. Satıcı, mevzuattaki aksine hükümler saklı kalmak kaydıyla, Alıcı’nın Platform’dan satın aldığı ürünleri 15 (on beş) günlük süre içerisinde herhangi bir sebep öne sürmeksizin cayma hakkını kullanarak iade edebileceğini, böyle bir durumda Alıcı’nın 7 (yedi) güne kadar ürünü kargoya verme hakkının olduğunu, cayma hakkı nedeniyle kendisine gönderilen ürünleri iade almayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.26. Satıcı’nın işbu Sözleşme ve/veya eklerindeki herhangi bir yükümlülüğünü tam ve/veya hiç yerine getirememesi halinde ALPHİ TASARIM uğradığı her türlü zararın tazminini talep etme hakkına sahiptir. ALPHİ TASARIM bu bedelleri Satıcı’nın herhangi bir alacağından mahsup edebilecektir.

5. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

ALPHİ TASARIM, işbu Sözleşme’deki herhangi bir maddeyi Platform üzerinden ilan ederek değiştirebilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Şu kadar ki bu değişiklikleri kabul etmemesi halinde Satıcı (on beş) gün önceden yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla işbu Sözleşme’yi herhangi bir tazminat ödemeksizin feshetme hakkına sahiptir.

6. GİZLİLİK

 6.1. Taraflar’a ait her türlü mali tablo, rapor, finansal ve hukuksal bilgiler, marka, üyelik bilgileri, ticari sır ya da

diğer yasal korumaya konu olan ya da olmayan her türlü bilgi, söz konusu ticari ilişki esnasında tarafların ve çalışanlarının öğrenecekleri yazılı ve/veya sözlü tüm ticari, mali, teknik bilgiler, müşteri ve piyasa bilgileri ve diğer bilgi ve veriler “Gizli Bilgi” olarak kabul edilir. İşbu Sözleşme ihlal edilmeksizin hukuki ve meşru yollarla genel kamunun bilgisi dâhilinde olan ve tarafların gizli olmadığını açıkça ve yazılı olarak belirttiği bilgiler Gizli Bilgi kapsamında değerlendirilmeyecektir. Taraflar yürürlükte olan bir kanun veya diğer düzenleme ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı veya idari emir gereğince bu bilgileri açıklayabilir. Bu durumda birbirlerine bu hususta derhal ve her halde 2 (iki) iş günü içerisinde bilgi vereceklerdir. Taraflar bu madde kapsamında değerlendirilebilecek her türlü bilgi ve veriyi korumayı, her ne suretle olursa olsun 3. Kişilerle doğrudan/dolaylı olarak paylaşmamayı ve ticari ilişkinin amaçları dışında kullanmamayı taahhüt ederler.

6.2. Taraflar, zorunlu hallerde ve işin doğası gereği çalışanlarına ve danışmanlarına bu bilgileri vermeleri halinde bilginin gizliliği hususunda da çalışanlarını ve danışmanlarını da uyarmak yükümlülüğündedir. Aksi takdirde Taraflar, çalışanlarının ve danışmanlarının işbu sözleşme yükümlülüklerine aykırı davranmaları halinde doğrudan sorumlu olacaklarını gayrikabili rücu peşinen kabul ve taahhüt ederler. İşbu madde, Sözleşme süresi sona erdiğinde dahi Taraflar arasında geçerli olmaya devam edecektir.

7. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

7.1. Satıcı veri işleyen sıfatı ile ALPHİ TASARIM ile paylaşabileceği/transfer edebileceği ve/veya işbu Sözleşme uyarınca işleyebileceği herhangi bir kişisel verinin, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin tüm eylemlerin/işlemlerin her zaman yürürlükte bulunan ilgili kanun ve düzenlemeler ile ileride yürürlüğe girebilecek olan kişisel verilerin korunması alanındaki her türlü mevzuata ve bunlarda yapılacak değişikliklere uygun olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.2. Mevzuata uygun davranma yükümlülüğünün yanı sıra Satıcı ALPHİ TASARIM adına elde etme, kaydetme, depolama ve muhafaza etme de dahil olmak üzere herhangi bir şekilde işleyebileceği her türlü kişisel veri ile ilgili olarak;

Her türlü kişisel verinin işlenmesi ve/veya aktarımı alanında yürürlükteki mevzuat hükümlerine ve ALPHİ TASARIM’ın tüm talimatlarına uygun olarak hareket etmeyi, ALPHİ TASARIM’ın belirttiği amaç dışından herhangi bir amaçla kullanmamayı, amacın ortadan kalkması halinde verileri derhal imha etmeyi, Kişisel verilerin herhangi bir surette 3. kişilere aktarılması halinde işbu 7. Maddedeki yükümlülüklerden 3. kişilerin de aynı şekilde sorumlu olmasını sağlayacağını Kişisel verilerin işlenmesine ve/veya aktarımına ilişkin olarak ALPHİ TASARIM’ın menfaatlerini ilgilendirebilecek herhangi bir ihtilaf yahut konu nedeniyle kendisine yöneltilmiş olan tüm talepler (ilgili kişilerin kendi kişisel verilerine erişim talepleri ve şikayetler de dahil olmak üzere) konusunda ALPHİ TASARIM’ı derhal bilgilendirmeyi ve gerekli görülen dokümantasyon, bilgileri ve diğer her türlü desteği ALPHİ TASARIM’a vermeyi ve ALPHİ TASARIM ile tam işbirliği yapmayı, söz konusu bilgilendirme yapılmaksızın, mevzuattan doğan yükümlülükler hariç olmak üzere herhangi bir talebe ilişkin olarak ALPHİ TASARIM tarafından yazılı onay ya da herhangi bir yazılı talimat verilmediği takdirde bir işlem yapmamayı, İşbu Sözleşme ve eklerinde yer alan diğer yükümlülükler saklı kalmak üzere, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almayı, kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde, Sözleşme herhangi bir sebeple sona erse dahi yürürlükte kalmaya devam edecektir.

8. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Taraflar işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu olmayacaklardır. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa etme, ifa etmeme durumları temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için diğer Taraftan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Tarafların makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önlenemeyen, kaçınılamaz olaylar olarak yorumlanacaktır.

 9. SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ VE SONA ERME

Taraflar, her zaman 1 (bir) ay önceden yazılı fesih ihbarında bulunmak kaydıyla işbu Sözleşme’yi gerekçesiz ve tazminatsız feshetme hakkına sahiptir. Sözleşme’nin feshi durumunda, işbu Sözleşme’deki gizlilik ve fikri mülkiyet hükümleri bağlayıcılığını koruyacaktır.

10. DEVİR YASAĞI

Satıcı, işbu Sözleşme’den doğan haklarını, menfaatlerini veya yükümlülüklerini ALPHİ TASARIM’ın yazılı izni olmaksızın, hiçbir şekilde üçüncü kişilere devir veya temlik edemez. ALPHİ TASARIM’ın yazılı izni olmaksızın yapılan temlik veya devir işlemi geçersiz olacaktır.

11. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme’nin yorumlanmasında ve uygulanmasında Türkiye Cumhuriyeti Hukuku geçerli olacaktır. İşbu Sözleşme’den doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

12. KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

Satıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda ALPHİ TASARIM’ın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

13. BÜTÜNLÜK

İşbu Sözleşme ekleriyle birlikte bir bütün teşkil etmekte olup; Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşme’de yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamaz olması, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

14. BİLDİRİM

Satıcı ve ALPHİ TASARIM, Satıcı’nın Platform’a üye olurken bildirdiği e-posta/kayıtlı elektronik posta adresi vasıtasıyla veya fiziki posta adreslerine iadeli taahhütlü posta ile gönderilecek bildirimler aracılığıyla iletişim kuracaklardır. Kanunda belirtilen zorunlu haller istisna olup, Satıcı’nın Platform’a kayıtlı adresine eposta gönderimi yazılı iletişim olarak kabul edilecek olup, Satıcı’nın eposta/kayıtlı elektronik posta adresini düzenli olarak güncel tutma yükümlülüğü olacaktır.

15. DAMGA VERGİSİ

İşbu Sözleşmeden kaynaklanan Damga Vergisi ve sair tüm vergiler ile harçlar Taraflar’ca yarı yarıya karşılanacaktır.

16. YÜRÜRLÜK

16 (on altı) maddeden ve 5 (beş) ekten ibaret bu işbu Sözleşme, Taraflarca okunarak, Satıcı tarafından ıslak imza ve/veya elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve onaylandığı tarihte geçerli olacak şekilde yürürlüğe girmiştir. Ekler işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını teşkil eder.

EKLER:

EK1: Cari/MP Entegrasyon Gerekli Doküman Listesi

EK2: Yasaklı Ürünler Listesi

EK3: Finansal Şartlar

EK4: Bilgilendirme ve Muvafakatname

EK5: Vade ve Komisyon Tablosu

ALPHİ TASARIM MOBİLYA İNŞAAT TADİLAT VE DEKORASYON  SATICI
  

EK-1: Cari Açılışı İçin Talep Edilecek Evrak Listesi

Vergi Levhası Fotokopisi

Şirket Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi

İmza Sirküleri Fotokopisi Ticaret Sicilinden Alınacak Güncel Faaliyet Belgesinin Aslı

 Şahıs Şirketi, Tacir veya Adi Ortaklık iseniz:

Ortaklık Sözleşmesi / Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Faaliyet Belgesi

İmza Sirküleri

Vergi Levhası

Yukarıda sayılan belgelere ek olarak, ayrıca belge talep edilebilecek ve üyelik kabul kararını nihai olarak verme yetkisi ALPHİ TASARIM’da olacaktır. Satıcı işbu Sözleşme’deki tüm eklerin kaşeli ve imza yetkilileri tarafından imzalanmış orijinal kopyasını Platform üzerinden duyurulan süre içerisinde ALPHİ TASARIM’a iletmekle yükümlüdür.

 EK2: Yasaklı Ürünler Listesi

Airbag ve ekipmanlarıResmi kıyafetler ve resmi üniformalarToplu elektronik posta adresleri ve listeleri
Alım Satımı devlet iznine tabi olan ürünlerSahte veya Replika ürünlerSosyal Ağ ve Diğer İnternet Üyelik Hesapları
Alkollü içeceklerŞans oyunları biletleriElektrikli Kaykay
Ateşli silahlar ve bıçaklarTelsiz ve komünikasyon cihazlarıPromosyon ürünleri
Diğer kurum, kuruluş ve e-ticaret platformlarına ait hediye çeki ya da indirim kuponlarıTaşıtların yönetim istemine müdahale amacıyla kullanılan cihaz ve teçhizatReçeteli ilaçlar, Lensler, her türlü Cinsel aktiviteye ilişkin ürünler
Askeri teçhizatTV dekoderleri ve şifreli yayın çözücülerTütün mamulleri & Elektronik sigaralar
Canlı hayvanÇalıntı mallar, seri numarası çıkarılmış ürünlerEmniyet kemeri adaptörü
Dinleme cihazlarıUyuşturucu maddelerHisse senedi, tahvil, bono
İnsan ve diğer canlı organlarıİlaç testlerini geçmeye yönelik yardımcı maddelerMucizevi tedavi ürünleri veya hizmetleri, falcılık ve büyücülük ve sair hizmetler
Kaçak ve ithalatı yasak ürünlerWeb ortamında saldırma ve program kırma yazılımlarıKişilik hakları
Kopya ve bandrolsüz ürünlerGözlük çerçevesiPornografik içerikli malzemeler
Kültür ve tabiat varlıklarıRuhsatsız gıda takviyeleriRadar dedektörü
Ürün vasfına sahip olmayan listelemelerYasaklı hayvan türleriMaymuncuk ve kilit açıcılar
Yanıcı ve patlayıcı maddeler  

EK-3: Finansal Şartlar

Hizmet Komisyonu: Taraflar arasındaki ticari ilişkiye uygulanacak hizmet komisyon bedeli Platform üzerinden duyurulan oranlardır.

Satıcı, mücbir sebep halleri dışında ve aksi belirtilmediği sürece ürünü taahhüt ettiği sürede Alıcı’ya ulaştırılmak üzere kargoya vermek durumundadır. Satıcı’nın ürünleri teslim edememesi halinde teslim etmediği her ürün başına aşağıdaki tabloda belirtilen ceza tutarlarını, gereği gibi teslim edememesi durumunda (kusurlu, ayıplı, hasarlı, eksik ve benzeri) gereği gibi teslim edemediği her bir ürün başına 10 TL ceza tutarlarını ödeyecektir. ALPHİ TASARIM işbu madde ile kararlaştırılan cezai şart tutarını Satıcı’nın herhangi bir alacağından mahsup etme hakkına sahiptir.

Ürün BedeliÜrün Başına Hediye Çekiye Tutarı
500 TL altı25 TL
500 TL ve üzeri50 TL
1000 TL ve üzeriÜrün bedelinin %5’i

ALPHİ TASARIM tarafından belirlenecek Alıcı’lara özel “kargo bedava” kampanyaları dahil olmak üzere herhangi bir limit olmaksızın, Satıcı, satılan ürünlerin Alıcı’ya teslimi ve Ayıplı, kusurlu ürünlerin iade halinden kaynaklı tüm kargo bedellerinden sorumludur. ALPHİ TASARIM kargo şirketlerine ödediği işbu bedelleri Satıcı’ya faturalandırarak Satıcı’nın herhangi bir alacağından mahsup etme hakkına sahiptir.

 Ödeme Vadesi ve Şartları:

Satın alınan malın tam ve gereği gibi Alıcı’ya teslim edilmesini takiben, ALPHİ TASARIM tarafından, Platform’dan duyurulan vade gününü takip eden ALPHİ TASARIM’ın ilk ödeme gününde Satıcı’ya ödenecektir. ALPHİ TASARIM, düzenleyeceği faturaları Satıcı’nın cari hesabına işleme ve mevcut borç bakiyesini netleştirme hakkına haizdir. ALPHİ TASARIM tarafından ödeme yapılmasına rağmen ürün/hizmetin Alıcı tarafından iade edilmesi halinde Satıcı tahsil edilen tutarı derhal iade edecektir, aksi takdirde cari hesabındaki herhangi bir alacağından mahsup edebilecektir.

Bankaların ve ödeme kuruluşunun Satıcı’dan yapacağı hizmet kesintilerinden ALPHİ TASARIM’ın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

 Diğer Şartlar:

Satıcı, Platform’da satışa sunduğu ürün ve/veya hizmetlerin Alıcı’lar tarafından satın alındığı tarihten itibaren öncesinde ALPHİ TASARIM’ın herhangi bir suretle duyurduğu / bildirdiği süre içerisinde Taraflar’ca mutabık kalınan kargo şirketine teslim edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Şu kadar ki, Alıcı’ların ayıplı,kusurlu iadeleri başka kargo şirketiyle yapması halinde Satıcı’nın herhangi bir itiraz ve/veya def’i öne sürme hakkı bulunmamaktadır.

Satıcı ürünlerin kargo sırasında ürünün zayi olması ve/veya üründe hasar meydana gelmesi halinde tek muhatabının kargo şirketi olacağını, ALPHİ TASARIM’dan her ne nam altında olursa olsun herhangi bir hak, alacak ve/veya talepte bulunmayacağını, ALPHİ TASARIM’ı en geniş şekilde ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı işbu maddenin ALPHİ TASARIM üzerinden çalışılan kargo şirketleri için de geçerli olduğunu, bu kapsamda ALPHİ TASARIM’ın herhangi bir yükümlülüğü bulunmadığını, tek muhatabının yine kargo şirketi olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Ürünlerin taşımasının ALPHİ TASARIM tarafından bildirilecek lojistik firması tarafından yapılması halinde Satıcı ; ürünlerin taşınması sırasında ürünün zayi olması ve/veya üründe hasar meydana gelmesi halinde tek muhatabının lojistik şirketi olacağını, meydana gelen zarar için lojistik şirketiyle anlaşması gerektiğini, ürünün lojistik firması tarafından taşınması sırasında meydana gelen zarar tutarında mutabık kalınması ve bu durumun likit delillerle ispat edilmesi halinde yalnızca böyle bir durumda ALPHİ TASARIM’a taşıma sırasında meydana gelen zarar faturasını kesebileceğini ve ALPHİ TASARIM’ın lojistik firmasından bedeli tahsil etmesi halinde kendisine ödeme yapabileceğini, ALPHİ TASARIM’ın bunun dışında herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Şu kadar ki, Satıcı, lojistik şirketiyle taşıma sırasında üründe meydana gelen zarar tutarında mutabık kalmadan ALPHİ TASARIM’a fatura kesmesi halinde ALPHİ TASARIM’ın bu faturayı 10 (on) iş günü içerisinde Satıcı’ya iade edebileceğini, ALPHİ TASARIM’ın böyle bir durumda ödeme yapmama hakkını haiz olduğunu, ALPHİ TASARIM’dan herhangi bir talep öne süremeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı lojistik firmasıyla yürüteceği hasar tazmin sürecinde ALPHİ TASARIM tarafından kendisine iletilecek hasar tazmin prosedürünün geçerli olacağını ve lojistik firması tarafından bu prosedürde belirlenen şartlar doğrultusunda tazmin sürecinin işletileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Satıcı’nın, ALPHİ TASARIM’In herhangi bir suretle duyurduğu / bildirdiği süre içerisinde Taraflar’ca mutabık kalınan kargo şirketine ürünü teslim etmemesi halinde ürün başına aşağıda kararlaştırılan cezai şart tutarlarını ödemeyi kabul, beyan ve taahhüteder.

Gecikilen GünCezai Şart Tutarı
1 veya 2 gün45 TL
3 veya 4 gün90 TL
5 gün180 TL

Satıcı’nın işbu Ek-3 Finansal Şartlar’da kararlaştırılan sürede ürünü kargoya vermemesi halinde siparişi Platfrom üzerinden iptal etme yükümlülüğü bulunmaktadır. Satıcı bu yükümlülüğünü yerine getirmez ve kararlaştırılan günden 5 (beş) gün geçmesine rağmen iptali gerçekleştirmez ise, ALPHİ TASARIM derhal herhangi bir bildirim gerekmeksizin siparişi Satıcı nam ve hesabına iptal ederek Satıcı’nın tedarik edemediği ürün başına yukarıda belirtilen tutarları ve ürün başına 50 TL cezai şartı talep etme hakkına sahiptir. Satıcı cezai şartlara ek olarak ALPHİ TASARIM’ın bu kapsamda uğrayacağı tüm zararları tazmin etmektle yükümlüdür. Yukarıda belirtilen ürünü kargoya verme süresinde ürünü kargoya verememesi halinde ALPHİ TASARIM yukarıdaki tabloya göre ürün başına hesaplanacak cezai şart tutarını talep etme hakkına sahiptir. ALPHİ TASARIM ayrıca işbu cezai şart tutarlarını Satıcı’nın herhangi bir alacağından mahsup etme hakkına sahiptir.

Satıcı’nın cari hesapta ALPHİ TASARIM’a herhangi bir sebeple borçlu olması halinde ALPHİ TASARIM’ın, Satıcı’nın işbu Sözleşme’den doğan alacaklarını öncelikle diğer borçlarına mahsup etme yetkisi bulunmaktadır. Satıcı, cari hesabının ALPHİ TASARIM nezdinde borç bakiyesine dönüşmesi halinde, ALPHİ TASARIM’ın alacağını Satıcı’ya bildirmesinden itibaren 7 (Yedi) gün içinde ALPHİ TASARIM’ın aşağıda belirtilen banka hesabına ödeyecektir.

Vade farkı ve kargo faturası ALPHİ TASARIM tarafından Alıcı’ya kesilecek olup hizmet komisyonu ve cezai şart tutarları ALPHİ TASARIM tarafından Satıcı’ya fatura edilecektir.

EK-4: Bilgilendirme ve Muvafakatname

ALPHİ TASARIM MOBİLYA İNŞAAT ve TADİLAT DEKORASYON (“ALPHİ TASARIM”) olarak kişisel veri gizliliği en önemli önceliklerimizden biridir. Bu kapsamda, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile ilgili sizleri bilgilendirmek isteriz. İşbu Sözleşme’nin imzalanmasıyla imza yetkililerinin birtakım verileri ALPHİ TASARIM tarafından işlenmektedir.

Aydınlatma Yükümlülüğü: Kanun kapsamında ALPHİ TASARIM veri sorumlusu olarak hareket etmektedir. Veri sorumlusu sıfatı ile ALPHİ TASARIM; kişisel ve finansal bilgilerinizi ya da kurumunuzun yetkili temsilcilerine, yöneticilerine, denetçilerine, yönetim kurulu üyelerine ait bilgileri kaydedecek, saklayacak, tarafınıza sunduğumuz hizmetleri devam ettirebilmek için güncelleyecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda yurt içinde ve dışında mukim 3. kişilerle paylaşabilecek, sınıflandırabilecek ve Kanun’da belirtilen şekilde işleyebilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi: Kişisel verileriniz; Platform aracılığıyla yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri: Sözleşme kontrollerinin yapılabilmesi, imza yetkililerinin kontrolü, mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, ticari faaliyetlerinin ve Hizmetler’in geliştirilebilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

ALPHİ TASARIM Tarafından İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişi/Kuruluşlar:

Yürürlükteki mevzuatımızın izin verdiği kurum ve kuruluşlar ile diğer 3. Kişiler, hizmet ve faaliyetlerimizi yürütmek üzere her türlü hizmet sunan, işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz ile diğer üçüncü kişilerdir.

Kanun’un 11. Maddesi Çerçevesinde Müşterilerimizin Hakları:

ALPHİ TASARIM’a başvurarak

a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) kişisel verileriniz işlenmişse bilgi talep etme,

c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) kişisel verilerinizin yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

d) kişisel verilerinizin eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini / yok edilmesini isteme, f) Kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

İşbu bilgilendirme yazısı ve muvafakatname, ALPHİ TASARIM ile imzalamış olduğunuz Satıcı İş Ortaklığı ve İlan Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz birparçasıdır.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak ALPHİ TASARIM’ın meşru menfaati kapsamında kullanılan bilişim sistemlerinin yurtiçi ve yurtdışında olması nedeniyle bu sistemlerin sağlayıcı firma ve iş ortaklarıyla paylaşılmasını kabul ederiz.

MUVAFAKATNAME

Satıcı İş Ortaklığı ve İlan Sözleşmesi’nde yer alan genel işlem şartları tarafımızca detaylı olarak incelenmiş, avukatlarımıza/danışmanlarımıza incelettirilmiş ve karşılıklı müzakere edilerek kabul edilmiştir. Özellikle anılan sözleşmede yer alan genel işlem şartları hakkında bilgilendirilmiş, anlamlarını, aleyhimizde doğurabileceği sonuçlarını ayrıntıları ile incelemiş, teknik hususları alanında uzman kişilerle de görüşüp değerlendirmiş bulunmaktayız. Bu hükümler çerçevesinde Şirketiniz ile anılan sözleşmeyi imzalamayı ve Sözleşme hükümlerinin bütünün tarafımıza uygulanmasını kabul ederim/ederiz.

EK-5: Komisyon ve vade tablosu:

KDV ORANLARI ÜRÜN ÇEŞİTLİLİGİNE BAGLI OLARAK SATICI TARAFINDAN SATMIŞ OLDUGU ÜRÜN GURUBUNA GÖRE ‘‘ SATICI’nın ‘‘ panelinde belirtmiş olduğu kdv oranları geçerli olacaktır, Komisyon oranları kdv hariç satış üzerinden uygulanacaktır.

E5-5: a)

ALPHİ TASARIM bu sözleşmede yer alan EK-5 Komisyon ve vade tablosu, komisyon oranlarında güncelleme yapabilir, bu güncelleme ile yapılan düzenlemeler satış sözleşmesi olarak yayınlandığı tarihten itibaren 5 ( beş gün) içinde yürürlüğe girecek olup ‘‘SATICI‘‘ sözleşme de yapılan EK-5 Komisyon ve vade tablosu’nun güncel durumunu 5 ( beş gün ) yayında kaldığı süre içinde kontrol ederek bilgilendirilmiş olacak ve güncellenen komisyon oranları üzerinden işlem yapılacağını kabul eder. Bu bilgilendirme Kullanmış olduğu platform üzerinden ( SATICI ) ya EK-5 güncelleme olarak tebliğ edilecektir.

KATEGORİALT KATEGORİÜRÜN GURUBUKDV ORANIKOMİSYON ORANIVADE GÜN
AksesuarAltın(işlenmemiş)  % 1716
AksesuarAtkı & Bere & EldivenAtkı, Atkı & Bere & Eldiven Set, Bere, Boyunluk, Eldiven % 1716
AksesuarÇanta  % 1716
AksesuarValiz/Bavul  % 1716
AksesuarDiğer AksesuarKemer, saç aksesuarı, kravat & pantolon askısı, kol düğmesi, şapka % 1716
AksesuarTakıHalhal&Ayak Aksesuarları, Bijuteri Bileklik, Çelik Bileklik, Gümüş Bileklik, Choker, Bijuteri Kolye, Çelik Kolye, Gümüş Küpe, Gümüş Kolye % 1716
AksesuarMücevher  % 1716
AksesuarGözlük & Saat  % 1716
AyakkabıSporBayan ve erkek spor ayakkabıları % 1716
AyakkabıKundura  % 1716
AyakkabıBayan Ayakkabı  % 1716
AyakkabıBot ve  % 1716
ÇocukBebek Banyo & TuvaletBebek Havlu & Bornoz, Bebek Küveti, Klozet Adaptörü & Lazımlık % 1716
ÇocukBebek Beslenme/EmzirmeAlıştırma Bardakları, Beslenme Aksesuarları, Biberon Isıtıcı & Sterilizatör, Biberon/Emzik, Emzirme/Saklama Aksesuarları, Göğüs Pompaları, Mama Isıtıcı ve Hazırlayıcılar %1716
ÇocukÇocuk GereçleriAna Kucağı, Yürüteç, Portbebe/Kanguru/Sling, Bebek Arabası/Puset, Koltuğu, Oto Koltuğu Aksesuarları, Park Yatak / Oyun Parkı, Bebek Salıncağı & Hoppala, Mama Sandalyesi % 1716
ÇocukBebek Odası ve TekstiliBebek&Çocuk Çarşafı, Bebek&Çocuk Nevresim Takımı,Bebek&Çocuk Pike, Bebek&Çocuk Uyku Seti, Bebek&Çocuk Yatak Örtüsü % 1716
ÇocukBebek Odası ve TekstiliDiğer Oda Aksesuarları % 1716
ÇocukÇocuk GereçleriGüvenlik, Telsiz&Kamera&Dedektör % 1716
ÇocukBebek Beslenme/EmzirmeEmzirme Örtüsü, Emzirme Yastığı, Mama Önlüğü % 1716
ÇocukOyuncakÇocuk Puzzle / Yapboz, Çocuk Kutu Oyunları, Bebek/Okul Öncesi Oyuncaklar, Diğer % 1716
ÇocukOyuncakAkülü Araçlar & Pedallı Araçlar, Çocuk Bisikleti % 1716
ÇocukBebek BeslenmeBebek Ek Besin, Bebek Maması, Süt Arttırıcı İçecekler % 1716
GiyimGiyimÜst Giyim, Alt Giyim, İç Giyim, Dış Giyim, Mayo % 1716
GiyimÇocukÇocuk % 716
GiyimBüyük BedenÜst Giyim % 1716
GiyimBüyük BedenDış Giyim, Alt Giyim, Mayo % 1716
GiyimHamile GiyimÜst Giyim, Alt Giyim, Dış Giyim, İç Giyim, Mayo % 1716
GiyimKonservatifÜst Giyim, Alt Giyim, Dış Giyim, Mayo % 1716
GiyimSpor GiyimSpor Giyim % 1716
Giyim   % 1716
Giyim   % 1716
Giyim   % 1716
ElektronikBeyaz EşyaAnkastre, Aspiratörler, Davlumbazlar, Fırınlar, Ocaklar, Su Sebili % 1716
ElektronikBeyaz EşyaBeyaz Eşya Yedek Parça % 1716
ElektronikBeyaz EşyaBulaşık Makineleri, Buzdolapları, Çamaşır Makineleri, Derin Dondurucular, Kurutma Makineleri % 1716
ElektronikBilgisayar TabletAğ – Modem – Akıllı Ev % 1716
ElektronikBilgisayar TabletDizüstü Bilgisayar, Tablet, Grafik Tablet, Oyuncu Dizüstü Bilgisayarı, All-in-One Monitor PC % 1716
ElektronikElektrikli Ev AletleriDikiş Makineleri, Fritöz, Ekmek / Yoğurt Yapma Makinesi, Blender/Blender Seti, Çay/Kahve Makineleri, Diğer Elektrikli Pişiriciler, Ekmek Kızartma Makinesi, Doğrayıcı/Rondo, Meyve/Sebze Sıkacağı, Mikrodalga Fırın, Mikser/Mikser Seti, Mini / Midi Fırın, Su Isıtıcı/Kettle, Tartı, Tost Makinesi % 1716
ElektronikBilgisayar TabletBilgisayar/Tablet Aksesuarları % 1716
ElektronikBilgisayar TabletAnakart, Bellek (RAM), Bilgisayar Kasası, Bilgisayar Yedek Parça, Ekran Kartı, İşlemci, Optik Sürücü, Power Supply (PSU), Ses Kartı, Soğutucu ve Overclock, UPS ve Akü, Notebook Soğutucu, Monitor, Hafıza Kartı, Oyuncu Monitör, TV Kartları % 1716
ElektronikBilgisayar TabletSabit Disk, SSD (Solid State Drive), Server Donanımı % 1716
ElektronikBilgisayar TabletE-Kitap Okuyucu % 1716
ElektronikBilgisayar TabletOyuncu Kulaklıkları, Oyuncu Mouseları, Oyuncu Mousepad, Oyuncu Klavyesi, Hoparlör, Kablo / Adaptör, Klavye, Media Player, Mouse & Mousepad, Çoklu Depolama Ünitesi, Taşınabilir Hard Disk, Taşınabilir SSD, USB % 1716
ElektronikBilgisayar TabletOyuncu Masaüstü Bilgisayarı, Masaüstü Bilgisayar % 1716
ElektronikBilgisayar TabletYazılım Ürünler % 1716
ElektronikDijital kod & Ürünler  % 1716
ElektronikElektrikli Ev AletleriSüpürge, Ütü % 1716
ElektronikFoto & KameraAksiyon Kameraları, Sualtı Fotoğraf Makineleri % 1716
ElektronikFoto & KameraAynasız Kompakt SLR Makineleri, SLR Fotoğraf Makineler % 1716
ElektronikFoto & KameraDijital Fotoğraf Makineleri, Video Kameralar % 1716
ElektronikFoto & KameraFoto & Kamera Aksesuarları % 716
ElektronikGiyilebilir    Akıllı Bileklik, Akıllı Saat, Sanal Gerçeklik Gözlükler % 1716
ElektronikKişisel Bakım Aletleri  % 1716
ElektronikKlima & IsıtıcılarHava Perdeleri, Şofbenler, Termosifonlar % 1716
ElektronikKlima & IsıtıcılarIsıtıcı ve Soğutucu % 1716
ElektronikOyun & Oyun KonsollarıBilgisayar Oyunları, Nintendo Oyunları, Playstation Oyunları, Xbox Oyunları, PSP / Vita Oyunları % 1716
ElektronikOyun & Oyun KonsollarıDiğer Oyun Konsolları, PSP / Vita Konsolları, Nintendo Konsolları, Playstation Konsolları, Xbox Konsolları % 1716
ElektronikOyun & Oyun KonsollarıKonsol Aksesuarları % 1716
ElektronikTelefonCep Telefonu % 1716
ElektronikTelefonAraç içi Telefon Tutucular, Bluetooth Araç Kiti % 1716
ElektronikTelefonKapak & Kılıf, Ekran Koruyucu Film % 1716
ElektronikTelefonPowerbank, Şarj Cihazları & Kabloları % 1716
ElektronikTelefonTelefon Bluetooth Kulaklık % 1716
ElektronikTelefonBatarya, Ekran, Kamera, Telefon Kasası, Tuş Takımı % 1730
ElektronikTelefonTelsiz/Masaüstü Telefonları % 1716
ElektronikTV, Görüntü & Ses SistemleriDVD & Blu – Ray Oynatıcılar, Ev Sinema Hoparlörleri, Ev Sinema Sistemleri, Projeksiyon, Bluetooth Wireless Hoparlörler % 1716
ElektronikTV, Görüntü & Ses SistemleriDijital Yayın Paketleri % 716
ElektronikTV, Görüntü & Ses SistemleriGüvenlik Sis., Kablo&Sarf Malz., Bluetooth-Kulakiçi-Kulaküstü Kulaklık, Mikrofon, MP Player / Ses Kayıt Cihazı, Müzik Sistemleri % 1716
ElektronikTV, Görüntü & Ses SistemleriProjeksiyon Aksesuarları, TV Aksesuarları % 1716
ElektronikTV, Görüntü & Ses SistemleriTelevizyon % 1716
ElektronikYazıcılar & TarayıcılarLazer Yazıcılar, Mürekkep Püskürtmeli Yazıcılar, Tanklı Yazıcılar, Tarayıcılar, Yazıcı Sarf Malzemeler % 1716
Ev & YaşamBanyoBanyo Aksesuarları % 1716
Ev & YaşamBanyoHavlu & Bornoz % 1716
Ev & YaşamBanyoKlozet Takımı % 1716
Ev & YaşamMobilyaBanyo Aksesuarları % 1716
Ev & YaşamYapı MarketElektrik ve Aydınlatma % 1716
Ev & YaşamEv DekorasyonDekoratif ürünler % 1716
Ev & YaşamEv GereçleriDiğer ev gereçler % 1716
Ev & YaşamEv GereçleriÜtü masası & Kurutmalık % 1716
Ev & YaşamEv TekstiliHalı, Perde, Yatak Odası Tekstili % 1716
Ev & YaşamEv TekstiliMutfak Tekstili % 1716
Ev & YaşamMobilyaMobilya, Dekorasyon, Sandalyeler, Ofis dekorasyon % 1716
Ev & YaşamSofra & ΜutfakMutfak Gereçleri-Pişirme-Hazırlama % 1716
Ev & YaşamSofra & ΜutfakYemek takımları & çay-kahve gereçler % 1716
Ev & YaşamSofra & ΜutfakServis ve sunum ürünler % 1716
Ev & YaşamBahçeBahçe Makineleri % 1716
Ev & YaşamYapı MarketHırdavat, İnşaat Malzemeleri % 1716
Ev & YaşamHobi & EğlenceParti ve Yılbaşı Ürünleri % 1716
Ev & YaşamBahçeBahçe & Balkon Isıtma, Bahçe Makine Yağları % 1716
Ev & YaşamBahçeBahçe Aydınlatması % 1716
Ev & YaşamBahçeBahçe Dekorasyonu, Havuz Ürünleri % 1716
Ev & YaşamBahçeDekoratif Ürünler % 1716
Ev & YaşamBahçe & Yapı MarketKüçük El Aletleri, Elektrikli El Aletleri, Manuel El Aletleri ve aksesuarları % 1716
Ev & YaşamYapı MarketBanyo Yapı Malzemeleri % 1716
Ev & YaşamYapı MarketGüvenlik Ürünleri % 1716
Ev & YaşamYapı MarketJenaratör % 1716
Ev & YaşamHobi & EğlenceDrone % 1716
Ev & YaşamHobi & EğlenceDrone Aksesuarı % 1716
Ev & YaşamHobi & EğlenceYetişkin Hobi ve Oyun % 1716
Ev & YaşamHobi & EğlenceFilm % 1716
Ev & YaşamHobi & EğlenceMüzik Alet ve Ekipmanları, Müzik Albümü % 1716
Ev & YaşamHobi & EğlencePikap & Gramofon % 1716
Ev & YaşamKırtasiye & Ofis MalzemeleriDosyalama / Arşivleme, Ofis Sarf Tüketim Malzemeleri, Diğer Kırtasiye Malzemeleri, Kırtasiye Kağıt Ürünleri % 1716
Ev & YaşamKırtasiye & Ofis MalzemeleriFotokopi ve Baskı Kağıtları % 1716
Ev & YaşamKırtasiye & Ofis MalzemeleriBoya Malzemeleri, Sanatsal Malzemeler, Sanatsal Kağıtlar & Kalemler % 1716
Ev & YaşamOfis TeknolojileriOfis Makinesi ve Yazarkasa % 1716
Ev & YaşamKitapKitap % 1716
Ev & YaşamOtomobil ve MotosikletMotosiklet Çanta ve Kasklar % 1716
Ev & YaşamOtomobil ve MotosikletBakım & Temizlik Ürünleri % 1716
Ev & YaşamOtomobil ve MotosikletMotosiklet Aksesuarları-Koruma Ekipmanları-Bakım, Motosiklet Ekipmanları-Giyim-Yedek Parça % 1716
Ev & YaşamOtomobil ve MotosikletOto Aksesuar % 1716
Ev & YaşamOtomobil ve MotosikletMotor Bakım Ürünleri % 1716
Ev & YaşamOtomobil ve MotosikletOto ve Motosiklet Lastikleri % 1716
Ev & YaşamOtomobil ve MotosikletAkü ve Akü Takviye Kabloları % 1716
Ev & YaşamOtomobil ve MotosikletBasınçlı Yıkama ve Köpük Makineleri % 1716
Ev & YaşamOtomobil ve MotosikletOto Ses Görüntü Sistemler % 1716
Ev & YaşamOtomobil ve MotosikletOto Bakım / Temizlik Ürünleri, Lastik Bakım Ürünleri, Yağ ve Motor Katkıları % 1716
    % 1716
Ev & YaşamOtomobil ve MotosikletJantlar& Jant Kapakları, Otomobil Yedek Parça & Oto Krom Aksesuar % 1716
Ev & YaşamOtomobil ve Motosiklet  % 1716
Ev & YaşamOtomobil ve Motosiklet  % 1716
Kozmetik & Kişisel BakımKişisel BakımCilt Bakım % 1716
Kozmetik & Kişisel BakımKozmetikMakyaj % 1716
Kozmetik & Kişisel BakımKozmetikParfüm, Parfüm Set % 1716
Kozmetik & Kişisel BakımKişisel BakımBanyo & Duş Ürünleri, Deodorant & Kolonya, Deodorant & Kolonya, Ayak Bakımı, El & Tırnak Bakımı, Vücut Spreyi, Ağız Bakım, Kadın Hijyen % 1716
Kozmetik & Kişisel BakımSağlıkGenel Sağlık % 1716
Kozmetik & Kişisel BakımKişisel BakımSaç Bakım, Saç Şekillendirici % 1716
Kozmetik & Kişisel BakımTıraş, Ağda ve EpilasyonAğda & Tüy Dökücüler % 1716
Kozmetik & Kişisel BakımTıraş, Ağda ve EpilasyonEpilasyon Ürünleri, Tıraş Ürünleri % 1716
Kozmetik & Kişisel BakımSağlıkCinsel Sağlık, Gıda Takviyeleri/Vitaminler, Sporcu Besinleri/Supplementler, Hasta Bezi ve Temizlik % 1716
SüpermarketPet ShopKedi Ürünleri, Köpek Ürünleri, Kedi Konserve Mamaları, Kedi Mamaları, Köpek Konserve Mamaları, Köpek Mamaları, Kedi Kumları, Diğer Petshop Ürünleri % 1716
SüpermarketAnne BakımGöğüs Ucu Kremi, Vücut Kremleri, Göğüs Pedleri / Koruyucular % 1716
SüpermarketBebek BakımAlt Açma Minderi, Bebek Bakım Çantası, Kozmetik, Bebek Sağlık Ürünleri, Diğer Bebek Bakım Ürünleri % 1716
SüpermarketBebek BakımBebek Bezi, Islak Mendil / Havlu % 1716
SüpermarketGıda & İçecek  % 1716
SüpermarketEv Bakım ve TemizlikKağıt Ürünleri, Deterjan, Temizlik Ürünleri % 1716
Süpermarket   % 1716
Süpermarket   % 1716
SporSpor GiyimSpor Giyim % 1716
SporSpor EkipmanlarıKoşu bandı, kondisyon bisikleti, Vücut Geliştirme Aletleri, Vücut Geliştirme Ekipmanları,Bisiklet ve Bisiklet Aksesuarları,Kaykay/Paten/Scooter % 1716
SporSpor & Outdoor EkipmanlarıKampçılık,Kayak, Outdoor Ekipman ve Aksesuarları,Balıkçılık,   % 1716
Spor Yoga & Pilates Aksesuarları, Fitness,/Spor/ Yüzme Aksesuarları % 1716
Spor   % 1716
Spor   % 1716

***Komisyon oranları Kdv hariç fiyatlarımız üzerinden uygulanır.

K.D.V. ORANLARI

GÜNCEL KDV ORANLARI LİSTESİ

Listelerde yer almayan mal ve hizmetlerin tesliminde KDV oranı %18’dir.

Katma değer vergisi oranları

(1) Mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranları; a) Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için, % 18b) Ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 1c) Ekli (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 8olarak tespit edilmiştir.

(2) (2011/2604 sayılı Kararname ile değişen sıra Yürürlük: 27/12/2011) (I) sayılı listenin 16 ncı ve 17 nci sıralarında sayılan işlemler hariç olmak üzere finansal kiralama işlemlerinde, işleme konu olan malın tabi olduğu katma değer vergisi oranı uygulanır.

(3) (I) sayılı listenin 2/a sırasında yer alan ürünlerin perakende safhadaki teslimlerinde bu maddenin (a) bendinde öngörülen vergi oranı, 1, 2/b ve 3 üncü sıralarında yer alan ürünlerin perakende safhadaki teslimlerinde ise (c) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.

(4) Perakende safhadaki teslimden maksat; teslimi yapılan ürünlerin aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar ile işletmelerinde kullanacak olanlar dışındakilere satılmasıdır. Ürünleri, aynen ya da işlendikten sonra satanlar ile işletmesinde kullanacak olanların gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olmamaları halinde bunlara yapılan teslimler de perakende teslim sayılır.

(5) (I) sayılı listenin 9 uncu sırasında yer alan “kullanılmış” deyimi, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa göre özel tüketim vergisine tabi olmayan taşıtları ifade eder.

(6) (I) sayılı listenin 11 inci sırasında yer alan net alanı 150 m2’ye kadar konutlardan; 10/7/2004 tarihli ve 5216sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde (16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler hariç), lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan ve ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dâhil olmak üzere, yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsanın 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine istinaden tespit edilen arsa birim m2 vergi değeri;

(i) Yapı ruhsatı 1/1/2013 ila 31/12/2016 tarihleri arasında alınan konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 1/1/2013 tarihinden itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde;

a) Beşyüz Türk Lirası ile bin Türk Lirası (bin Türk Lirası hariç) arasında olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen vergi oranı,

b) Bin Türk Lirası ve üzerinde olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranı,uygulanır.

(ii) Yapı ruhsatı 1/1/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) sonra alınan konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 1/1/2017 tarihinden itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde;

a) Bin Türk Lirası ile iki bin Türk Lirası (iki bin Türk Lirası dâhil) arasında olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının(c) bendinde belirtilen vergi oranı,

b) İki bin Türk Lirasının üzerinde olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır,

(7) (30.08.2020 tarihli ve 31229 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 2913 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı) Üniversite ve yüksekokullar ile 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ve 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında 01/09/2020 –30/06/2021tarihleri arasında (bu tarihler dahil) verilen eğitim ve öğretim hizmetleriiçin bu Kararın 1. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen vergi oranı (%1)uygulanır.

(8)23.12.2020 tarih ve 31343 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 3318 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2007/13033 sayılı Kararnameye eklenen geçici 8. Madde kapsamında, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan Covid-19 aşılarının 31.12.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil)tesliminde uygulanacak KDV oranı %1olarak belirlenmiştir.

(9)31.07.2020 tarih ve 31202sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile KDV oranlarının düzenlendiği 2007/13033 sayılı Kararnameye eklenen geçici 6. madde ile 31.12.2020 tarihine kadar aşağıda yer verilen bazı teslim ve hizmetlerin KDV oranları indirimli şekilde yeniden belirlenmişti. 23.12.2020 tarih ve 31343 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 3318 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bu uygulamanın süresi 31.12.2020 tarihinden 31.05.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılmıştır.

A-KDV Oranı %8 Olarak Belirlenen Teslim ve Hizmetler

a) İşyeri kiralama hizmeti,

b) Kongre, konferans, seminer, konser, fuar ve lunapark giriş ücretleri,

c) Düğün, nikâh, balo ve kokteyl salonlarında verilen organizasyon hizmetleri,

ç) Berberlik ve kuaförlük hizmetleri ile güzellik salonunda verilen hizmetler,

d) Terzilik, giyim eşyası ve ev tekstil ürünlerinin onarım ve tamiratı,

e) Ayakkabı ve deri eşyaların onarımı ile ayakkabı boyama hizmetleri,

f) Kuru temizleme, çamaşırhane, giyim eşyası ve diğer tekstil ürünlerinin ütüleme hizmetleri,

 g) Halı ve kilim yıkama hizmetleri,

ğ) Bisiklet, motosiklet ve motorlu bisikletlerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç)

h) Evde kullanılan elektrikli cihazların(buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, klima v.b.) bakım ve onarımı (malzemeler hariç)

ı) Tüketici elektroniği ürünlerinin (TV, radyo, CD/DVD oynatıcıları, ev tipi video kameralar v.b.) bakım ve onarımı (malzemeler hariç)

i) Evde kullanılan ısıtma ürünlerinin (termosifon, şofben, banyo kazanı, kombi v.b.) (merkezi ısıtma kazanları hariç) bakım ve onarımı (malzemeler hariç)

j) Ev ve bahçe gereçlerinin bakım ve onarımı (malzemeler hariç)

k) Mobilyaların ve ev döşemelerinin bakım ve onarımı (malzemeler hariç)

l) Bilgisayarların, iletişim araç ve gereçlerinin, saatlerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç)

m) Müzik aletlerinin bakım ve onarımın) Çilingirlik ve anahtar çoğaltma hizmetleri ile hamallık hizmetleri

o) Motorlu ara taşıtlarının yağlanması, yıkanması, cilalanması hizmetleri ile bunlara ait koltuk ve döşemelerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç)

ö) Hane sakinlerine verilen konut bakım, onarım, boya ve temizlik hizmetleri (malzemeler hariç)

p) KDV oranlarının belirlendiği 2007/13033 sayılı Kararnameye ekli (II) sayılı listenin “B-DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 24. sırası kapsamı dışındaki yeme-içme hizmetleri (alkollü içeceklere isabet eden kısım hariç)

r) Yolcu taşımacılığı hizmetleri

s) 2006/11437 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin; 6 no.lı faslın 0601.20.10.00.11 (Hindiba bitkisi), 0601.20.10.00.12 (Hindiba kökleri), 0602.10 (Köklendirilmemiş çelik ve daldırmalar), 0602.20 (Meyvaları veya sert kabuklu meyvaları yenilen ağaçlarçalılar –aşılı veya aşısız), 0602.90.10.00.00 (Mantar miselleri), 0602.90.20.00.00 (Ananas fidanı), 0602.90.30.00.00 (Sebze ve çilek fideleri) pozisyonlarında yer alan mallar hariç olmak üzere, 1951 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 6 no.lu faslında yer alan süs bitkileri ile çiçek teslimleri (Canlı ağaçlar ve diğer bitkiler; çiçek soğanları, kökler ve benzerleri; kesme çiçekler ve süs yaprakları)

B-KDV Oranı %1 Olarak Belirlenen Teslim ve Hizmetler

a) Giriş ücretleriSinema, tiyatro, opera, operet, bale, müze giriş ücretleri,

b) Yeme içme hizmetleri

Gazino, açık hava gazinosu, bar, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, birahane, kokteyl salonu ve benzeri yerler hariç olmak üzere kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek hizmeti sunan yerler, lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerde (birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalar hariç) verilen hizmetler (bu yerlerde verilen hizmetlerin alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç),

c) Geceleme hizmetleri

Otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmeti (1618 sayılı Kanun hükümlerine göre Kültür ve Turizm Bakanlığından işletme belgesi almış seyahat acenteleri tarafından müşteriye aktarılan geceleme hizmet tutarı ve bu hizmete ilişkin aracılık bedellerine de konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmetlerinin ait olduğu oran uygulanır. Konaklama tesislerinde geceleme hizmetinden yararlanmayanlara verilen tüm hizmetler ile geceleme hizmetiyle beraber verilen ancak ayrıca belgelendirilen ya da geceleme hizmetine ait belgede ayrıca fiyatlandırılan hizmetler bu sıra kapsamında yer almamaktadır. Ancak geceleme hizmeti kapsamında verilmesi ve geceleme bedeline dahil edilmesi mutat olan diğer hizmetler bu sıra kapsamında yer almakla birlikte bu şekilde belirlenen geceleme bedeli içinde sunulan alkollü içeceklere ilişkin yüklenilen katma değer vergisi tutarları, hizmeti sunanlar tarafından indirim konusu yapılamaz.)

 (I) SAYILI LİSTE

 (%1 KDV ORANINA TABİ MAL VE HİZMETLER)

1-Kuru üzüm, kuru incir, kuru kayısı, ceviz, fındık, antep fıstığı, çam fıstığı, yer fıstığı, kestane, leblebi, ayçiçeği çekirdeği, kabak çekirdeği, (Perakende teslimlerinde %8 KDV oranı uygulanacaktır.)

2-a) Mazı, palamut, kendir tohumu, kanola (kolza), kitre, (Perakende teslimlerinde %18 KDV oranı uygulanacaktır.)

b) Meyan kökü, meyan balı, meyan hülasası, çöven, sumak yaprağı, defne yaprağı, ıhlamur, kekik, adaçayı, mahlep, kimyon, susam, anason, haşhaş tohumu, rezene tohumu, süpürge teli ve tohumu ile bunlardan mamul süpürgeler, kapari (kebere), harnup (keçiboynuzu), harnup çekirdeği, zerdali çekirdeği, kayısı çekirdeği, kişniş, acıbadem, kuzu göbeği mantar, şeker pancarı, (Perakende teslimlerinde %8 KDV oranı uygulanacaktır.)

3-Buğday, bulgur, arpa, mısır, yulaf, çavdar, darı, çeltik, pirinç, soya, kuru fasulye, kuru barbunya, kuru bakla, nohut, mercimek, patates, kuru soğan, sarımsak, zeytin, zeytinyağı, küçük ve büyükbaş hayvanlar (arılar dahil), 20/12/2010 tarihli ve 2010/1180 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2 no.lu faslında yer alan mallar,(02.07 pozisyonu ve 0209.90.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyon numarasında yer alan mallar hariç), tavuk yumurtası(Perakende teslimlerinde %8 KDV oranı uygulanacaktır.)

4-Buğday unu, yufka, ekmek (buğday unu, kepek, su, tuz, maya, şeker, enzimler, enzim kaynağı olarak malt unu, vitalgluten ve Türk Gıda Kodeksine göre izin verilen katkı maddeleri ile toplamda %5 oranını geçmemek kaydıyla çeşni maddeleri, diğer tahıllar, soya unu, baklağil unları, yağ, süt, süt ürünleri, bitkisel lif ve benzeri maddeler ilave edilmek suretiyle imal edilen ekmekler),

5-Buğday, arpa, mısır, çeltik, fasulye, yer fıstığı, ayçiçeği, soya, şeker pancarı, patates, pamuk, nohut, yonca, korunga, adi ve diğer fiğler, sorgum, sudan otu ve sorgum-sudan melezinin sertifikalı tohumlukları ile sertifikalı meyve fidanları,

6-İlgili mevzuata göre; toptancı hallerinde faaliyette bulunanlara yapılan taze sebze ve meyve (mamulleri hariç) teslimleri, toptancı halleri ve su ürünleri toptan satış yerlerinde faaliyette bulunanlara yapılan balık teslimleri ile bu malların bunlar tarafından gerçek usule tabi katma değer vergisi mükelleflerine teslimi,

7-Suni döllenme için dondurulmuş hayvan spermaları,

8-Gazete ve dergiler (Bu yayınların elektronik ortamda satışı, elektronik gazete ve dergi okuyucu, tablet ve benzerlerinin teslimi ile 21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde bu Kararın 1 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır)

9-Aşağıda tanımları yapılan motorlu taşıtlardan yalnız “kullanılmış” olanlar,

 “Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 87.01.90.50.00.00 kullanılmış olanlar ile 87.03 pozisyonundaki binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil). [(Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları, jipler, vb., motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu taşıtlar, “8703.10.11.00.00 özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar”, “8703.10.18.00.00 diğerleri”] [Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, para arabaları, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar hariç.] (Katma Değer Vergisi Kanununun 30/b maddesine göre binek otomobillerinin alımında yüklenilen katma değer vergisini indirim hakkı bulunan mükelleflerin,bu araçları tesliminde bu Kararın 1 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı (%18) uygulanır. İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce bu Kararın birinci maddesinin (a) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanarak satın alınan araçların tesliminde, bu araçların alımında uygulanan katma değer vergisi oranı uygulanır.)

 2008/13426 sayılı BKK’nda yapılan açıklamaya göre; Katma Değer Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin (b) bendine göre binek otomobillerin alımında yüklenilen katma değer vergisini indirim hakkı bulunan mükelleflerin, kiralamak veya çeşitli şekillerde işletmek üzere iktisap ettikleri ve 31/12/2007 tarihi itibarıyla aktiflerinde veya envanterlerinde bulunan binek otomobillerinin iktisap tarihinden itibaren 2 yıl geçtikten sonra teslime konu olması halinde bu teslimde %1 katma değer vergisi oranı uygulanır.

10-Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2713.20.00.00.11 pozisyonunda yer alan penetrasyon asfalt (cut-back asfaltlar hariç) teslimi,

11-Net alanı 150 m2’ye kadar konut teslimleri ile belediyeler, il özel idareleri, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve bunların % 51 veya daha fazla hissesine ya da yönetiminde oy hakkına sahip oldukları işletmeler tarafından konut yapılmak üzere projelendirilmiş arsaların (sosyal tesisler için ayrılan bölümler dahil) net alanı 150 m2’nin altındaki konutlara isabet eden kısmı,

12-Konut yapı kooperatifleri ile Darülaceze Başkanlığına yapılan yapılan inşaat taahhüt işleri,13-Kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kuruluşları ve belediyelere yapılan sadece net alanı 150 m2’ye kadar konutlara ilişkin inşaat taahhüt işleri,

14-Cenaze hizmetleri.

15-Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca teslimleri katma değer vergisinden istisna olan araçların, faaliyetleri kısmen veya tamamen bu araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere kiralanması hizmeti, (01.08.2008’den itibaren)

16-Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizatın, 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre finansal kiralama şirketleri tarafından kiralanması,

17-20/12/2010 tarih ve 2010/1180 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin;

84.02Buhar kazanları (aynı zamanda alçak basınçlı su buharı da üretebilen merkezi ısıtma için sıcak su kazanları hariç); kızgın su kazanları:
84.03Merkezi ısıtma kazanları (84.02 pozisyonundakiler hariç):
84.0484.02 veya 84.03 Pozisyonlarındaki kazanlarla birlikte kullanılmaya mahsus yardımcı cihazlar (ekonomizörler, kızgın su hasıl eden, kurum temizleme ve gaz tasarruf cihazları gibi); su buharı veya diğer buhar güç üniteleri için kondansörler:
84.17Sanayi veya laboratuvarlara mahsus elektrikli olmayan fırınlar ve ocaklar (çöp yakma fırınları dahil ):
8418.61.00.00.00Isı pompaları ( 84.15 pozisyonunda yer alan klima cihazları hariç)
8418.69Diğerleri (Diğer soğutucu veya dondurucu cihazlar)
84.19Isı değişikliği yoluyla (özellikle ısıtma, pişirme, kavurma, damıtma, rektifiye etme, steril hale koyma, pastörize etme, etüvleme, kurutma, buharlaştırma, kondanse etme veya soğutma gibi) maddelerin işlenmesi için makinalar ve tesis veya laboratuvar cihazları (ısıtması elektrikle olsun olmasın)(85.14 pozisyonundaki ocaklar, fırınlar ve diğer cihazlar hariç)(ev işlerinde kullanılmaya mahsus makina ve cihazlar hariç) elektrikli olmayan şofbenler ve diğer su ısıtıcıları:
84.20KalenderIer ve diğer hadde makinaIarı (metal veya cam hadde makinaIarı hariç) ve bu makinaIarın siIindirleri:
84.21Santrifüjler (santrifüj kurutma makinaları dahil); sıvıların veya gazların fiItre edilmesine veya arıtılmasına mahsus makina ve cihazlar:
84.24Sıvı veya toz halindeki maddeleri püskürtmeye, dağıtmaya veya pülverize etmeye mahsus mekanik cihazlar (el ile kullanılan türde olsun olmasın); yangın söndürme cihazları (doldurulmuş olsun olmasın); püskürtme tabancaları ve benzeri cihazlar; buhar veya kum püskürtme makinaları ve benzeri püskürtme makinaları:
84.26Gemi vinçleri (“derricks”); vinçler (“cranes”) (taşıyıcı halatlı vinçler dahil); hareketli kaldırma çerçeveleri, şasisi “straddle” tipi olan ayak mesafeIeri ayarlanabilen Iastik tekerlekli taşıyıcılar ve vinçli yük arabaları:
84.28Kaldırma, elleçleme, yükleme veya boşaltma işlerine mahsus diğer makina ve cihazlar (asansörler, yürüyen merdivenler, konveyörler, teleferikler gibi):
84.29Kendinden hareketli buldozerler, angledozerler, greyderler, toprak tesviyesine mahsus makinalar, skreyperler, mekanik küreyiciler, ekskavatörler, küreyici yükleyiciler, sıkıştırma işini tokmaklamak suretiyle yapan makinalar ve yol silindirleri:
84.30Toprağın, minerallerin veya cevherlerin taşınması, yayılması, tesviyesi, sıyrılması, kazılması, sıkıştırılması, bastırılıp sıkıştırılması, çıkarılması veya delinmesine mahsus diğer makina ve cihazlar; kazık varyosları ve kazık sökme makinaları; kar küreyicileri ve püskürtücüleri:
84.32Toprağı hazırlamaya, işlemeye ve ekmeye mahsus tarla ve bahçe tarımında veya ormancılıkta kullanılan makina ve cihazlar; çimenlikler ve spor sahaları için silindirler:
84.33Tarım ürünlerinin hasat ve harman edilmesine mahsus makina ve cihazlar (ot ve saman balyalamaya mahsus olanlar dahil) ; çim ve çayır biçme makina ve cihazları; yumurtaları, meyvaları ve diğer tarım ürünlerini ağırlık ve büyüklüklerine göre ayıran ve temizleyen makina ve cihazlar ( 84.37 pozisyonundaki makina ve cihazlar hariç): -Çim biçme makina ve cihazları:
84.34Süt sağma makinaları ve sütçülükte kullanılan makina ve cihazlar:
84.35Şarap, elma şarabı, meyva suları veya benzeri içeceklerin imaline mahsus presler, fulvarlar ve benzeri makina ve cihazlar:
84.36Tarla ve bahçe tarımına, ormancılığa, kümes hayvancılığına veya arıcılığa mahsus diğer makina ve cihazlar (mekanik veya termiktertibatlı çimlendirmeye mahsus olanlar dahil); kümes hayvancılığına mahsus civciv çıkartma ve büyütme makina ve cihazları:
84.37Tohumların, hububatın, kuru baklagillerin temizlenmesine, tasnif edilmesine veya ayıklanmasına mahsus makina ve cihazlar; kuru baklagillerin veya hububatın öğütülmesine veya işlenmesine mahsus makina ve cihazlar (çiftlik tipi makina ve cihazlar hariç):
84.38Bu fasılın diğer pozisyonlarında yer almayan veya belirtilmeyen yiyecek ve içeceklerin sınai amaçlarla hazırlanması veyaimaline mahsus makina ve cihazlar (hayvansal, bitkisel sabit katı veya sıvı yağların çıkarılmasına veya hazırlanmasına mahsus olanlar hariç)
84.51Dokumaya elverişli ipliklerin, mensucatın veya dokumaya elverişli madde mamullerinin yıkanması, temizlenmesi, sıkılması, kurutulması, ütülenmesi, preslenmesi suretiyle ütülenmesi (ısı ile yapıştıran presler dahil), ağartılması, boyanması, aprelenmesi, finisajı, emdirilmesine mahsus makina ve cihazlar (84.50 pozisyonundakiler hariç) ve zemin kaplamalarının imalatında kullanılan (linoleum gibi) mensucat veya diğer mesnetlere pasta kaplama makinaları; mensucatı top halinde sarmaya, açmaya, katlamaya, kesmeye veya şekilli kesmeye mahsus makinalar:
84.55Metalleri haddeleme makinaları ve bunların silindirleri:
84.68Lehim ve kaynak yapmaya mahsus makina ve cihazlar (kesmeye elverişli olsun olmasın) (85.15 pozisyonundakiler hariç); gazla çalışan satıh tavlamaya mahsus makina ve cihazlar:
84.74Toprak, taş, cevher veya katı haldeki diğer mineral maddeleri (toz ve hamur halinde olanlar dahil) tasnif etmeye, elemeye, ayırmaya, yıkamaya, kırmaya, öğütmeye, karıştırmaya veya yoğurmaya mahsus makina ve cihazlar; mineral katı yakıtları, seramik hamurlarını, sertleşmemiş çimentoyu, alçıyı ve toz veya hamurhalindeki diğer mineral maddeleri aglomere etmeye, kalıba dökmeye veya bunlara şekil vermeye mahsus makina ve cihazlar, kumdan dökümhane kalıpları yapmaya mahsus makinalar:
85.01Elektrik motorları ve jeneratörler [elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları hariç] :
8052.11Çıkış gücü 75 kVA.yıgeçmeyenler (Sıkıştırma ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları
8502.12Çıkış gücü 75 kVA.yı geçen fakat 375 kVA.yı geçmeyenler (Sıkıştırma ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) elektrik enerjisi üretim (elektrojen) gruplar
8502.13Çıkış gücü 375 kVA.yı geçenler (Sıkıştırma ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) elektrik enerjisi üretim (elektrojen) gruplar
8502.20Kıvılcım ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlu elektrik enerjisi üretim (elektrojen) gruplar
8502.31Rüzgar çıkış gücü ile çalışanlar (Çıkış gücü 50 kVA ve bunun üzerinde olan fakat 500 kVA’yı geçmeyenler.)
85.04Elektrik transformatörleri, statik konvertörler (örneğin; redresörler) ve endüktörler
85.14Sanayi veya laboratuvarlarda kullanılan elektrik ocak ve fırınları (endüksiyon veya dielektrik kaybı yoluyla çalışanlar dahil); endüksiyon veya dielektrik kaybı yoluyla termik işlemlerde kullanılmaya mahsus diğer sanayi veya laboratuvar cihazları:
84.06Buhar türbinleri
84.10Su türbinleri, su çarkları ve bunlar için regülatörler
84.11Turbojetler, turbopropellerler ve diğer gaz türbinleri
8413.19.00.20.00Fiyat ve miktar gösteren tertibatı olan dağıtım pompalar
8413.19.00.90.11Gıda maddeleri için miktar gösteren dağıtım pompalar
8413.19.00.90.12Miktar gösteren tertibatı olan diğer dağıtım pompalar
8413.40.00.00.00Beton pompaları
8413.60Diğer döner deplasmanlı (pozitif hareketli) pompalar
8422.30.00.00.00Şişeleri, kutuları, çuvalları veya diğer kapları doldurmaya, kapamaya, mühürlemeye veya etiketlemeye mahsus makinalar; şişeleri, kavanozları, tüpleri ve benzeri kapları kapsüllemeye mahsus makinalar; içecekleri gazlandırmaya mahsus makinalar
8422.40.00.00.00Diğer paketleme veya ambalajlama makinaları (ısı ile büzerek ambalajlamaya mahsus makinalar dahil)
8423.30Sabit ağırlıkları tartan basküller ve maddeyi belirli bir ağırlığa göre tartarak çuval ve diğer kaplara doldurmaya mahsus baskül ve teraziler
84.27Forkliftler; kaldırma ve elleçleme tertibatı olan diğer yük arabaları
84.39Lifli selülozik maddelerden kağıt hamuru imaline veya kağıt veya karton imaline veya finisajına mahsus makina ve cihazlar
84.40Cilt makinaları ve kitap formalarını dikmeye mahsus makinalar (münferit yaprakları dikmeye mahsus makinalar dahil)
84.41Kağıt hamuru, kağıt veya kartonun işlenmesine mahsus diğer makina ve cihazlar (her cins kesme makina ve cihazları dahil)
84.42Levhaları,silindirleri ve diğer tabedici unsurları hazırlamaya ve yapmaya mahsus makinalar, cihazlar ve teçhizat ( 84.56 ila 84.65 pozisyonlarında yer alan takım tezgahları hariç); levhalar, silindirler ve diğer tabedici unsurlar; matbaacılıkta kullanılmak üzerehazırlanmış levhalar, silindirler ve litoğrafya taşları (örneğin; düz, pütürlü veya cilalı)
8443.16.00.00.00Fleksografik baskı yapan makinalar
8444.00Dokumaya elverişli sentetik veya suni maddelerin ekstrüzyonu(basınçlı fışkırtma usulüyle lif imali), çekilmesi, tekstüre edilmesi veya kesilmesine mahsus makina ve cihazlar
84.45Dokumaya elverişli elyafın hazırlanmasına mahsus makinalar; eğirme, katlama veya bükme makinaları veya dokumaya elverişli ipliklerin üretimine mahsus diğer makina ve cihazlar; dokumaya elverişli iplikleri bobinleme veya çilelemeye mahsus (masura sarıcılar dahil) ve 84.46 veya 84.47 pozisyonlarındaki makinalarda kullanılan dokumaya elverişli ipliklerin hazırlanmasına mahsus makinalar
84.46Dokuma makinaları (tezgâhlar)
84.47Örgü makinaları, dikiş -trikotaj makinaları ve gipe edilmiş iplik, tül, dantela, işleme, şeritci ve kaytancı eşyası veya file imaline mahsus makina ve cihazlar ve püskül, ponpon makina ve cihazlar
8448.11.00.00.00Ratiyerler ve jakardlar; jakard kardlarını azaltıcı, kopya edici, delici veya birleştirici makinalar
8448.19Diğerleri (84.44,84.45, 84.46 veya 84.47 Pozisyonlarındaki makinalar için yardımcı makina ve cihazlar)
8449.00Şekilli veya parça halinde keçe veya dokunmamış mensucat imalatına veya finisajına mahsus makina ve cihazlar (keçeden şapka imaline mahsus makina ve cihazlar dahil); şapka kalıpları
8452.21.00.00.00Otomatik üniteler(Ev tipi olmayan diğer dikiş makinaları)
8452.29.00.00.00Diğerleri(Ev tipi ve otomatik üniteli olmayan diğer dikiş makinaları)
84.53Post, deri ve köselelerin hazırlanması, dabaklanmasıveya işlenmesi, deri veya köseleden yapılan ayakkabı veya diğer eşyanın imaline veya tamirine mahsus makina ve cihazlar (dikiş makinaları hariç)
84.54Metalürjide veya metal dökümhanelerinde kullanılan tav ocakları, döküm potaları, külçe kalıpları ve döküm makinaları
84.56Herhangi bir maddenin aşındırılarak, lazerle, diğer ışın veya foton ışınıyla, ultrasonik, elektro-erozyon, elektro-kimyasal, elektron ışını, ionikışın veya plazma arkı yöntemleri ile işlenmesine mahsus makina ve aletler, su püskürtmeli kesme makinaları
84.57Metal işlemeye mahsus işleme merkezleri, tek istasyonlu tezgâhlar ve çok istasyonlu transfer tezgâhları
84.58Metal işlemeye mahsus torna tezgahları ( tornalama merkezleri dahil)
84.59Metalleri talaş kaldırmak suretiyle delmeye, raybalamaya, frezelemeye, diş açmaya veya vida yuvası açmaya mahsus takım tezgahları (kızaklı işlem üniteleri dahil) [84.58 pozisyonundaki torna tezgahları (tornalama merkezleri dahil) hariç]
84.60Metalleri veya sermetleritaşlama taşları, aşındırıcılar veya parlatma ürünleri vasıtasıyla işleyen çapak alma, bileme, taşlama, honlama, lepleme, parlatma veya başka şekilde tamamlama işlemlerine mahsus tezgâhlar ( 84.61 pozisyonundaki dişli açma, dişli taşlama veya dişli tamamlama tezgâhları hariç)
84.61Metalleri veya sermetleri talaş kaldırarak işleyen, tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan planya, vargel, yiv açma, broş, dişli açma, dişli taşlama veya dişli tamamlama tezgâhları, testere, dilme tezgâhları ve diğer takım tezgâhları
84.62Metalleri dövme, çekiçleme veya kalıpta dövme suretiyle işlemeye mahsus takım tezgahları(presler dahil); metalleri kavislendirmeye, katlamaya, düzeltmeye, makasla kesmeye, zımbalı kesmeye, taslak çıkartmaya veya şataflamaya mahsus takım tezgahları (presler dahil); metalleri veya metal karbürleri işlemeye mahsus yukarıda sayılmayan presler
84.63Metalleri veya sermetleri talaş kaldırmadan işlemeye mahsus diğer takım tezgâhları
84.64Taş, seramik, beton, asbestli çimento veya benzeri mineral maddeleri işlemeye veya camı soğuk olarak işlemeye mahsus makinalar
84.65Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik maddeler veya benzeri sert maddeleri işlemeye mahsus makinalar (çivi çakma, zımbalama, yapıştırma veya başka şekilde birleştirmeye mahsus makinalar dahil)
84.77Bu fasılınbaşka pozisyonlarında belirtilmeyen veya yer almayan kauçuk veya plastiğin işlenmesine veya kauçuk veya plastikten eşyanın imaline mahsus makina ve cihazlar
8479.10.00.00.19Diğerleri(Yol çizme makinaları ile beton serme ve dökme makinaları dışındaki bayındırlık, inşaat ve benzeri işlerde kullanılmaya mahsus makina ve cihazlar)
8479.50.00.00.00Sınai robotlar (tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan)
8479.89Diğerleri (Kendine özgü bir fonksiyonu olan diğer makine ve cihazlar)
8480.71.00.00.00Enjeksiyon veya basınçlı döküm için olanlar (Kauçuk veya plastik maddeler için kalıplar)
8480.79.00.00.00Diğerleri(Enjeksiyon veya basınçlı döküm için olmayan kauçuk veya plastik maddeler için kalıplar)
8515.80.10.10.00Ultrasonik kaynak makinaları(Metalleri işlemek için olanlar)
8515.80.90.10.00Ultrasonik kaynak makinaları (Metal dışındaki maddeleri işlemek için olanlar)
8515.80.90.90.00Diğerleri(Metal dışındaki maddeleri işlemeye mahsus ultrasonik olmayan kaynak makinaları)

gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan ve amortismana tabi iktisadi kıymet niteliği taşıyan makine ve cihazların(kullanılmış olanları ile aksam, parça, aksesuar ve teferruatları hariç) finansal kiralamaya konu olmak üzere, 3226 sayılı FinansalKiralama Kanununa göre finansal kiralama şirketlerine teslimi ve bu malların finansal kiralama şirketleri tarafından katma değer vergisi mükellefleri ile işlemleri katma değer vergisinden istisna edildiği için katma değer vergisi mükellefiyeti bulunmayan ancak kazançları bilanço esasına göre tespit edilen gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine kiralanması ve teslimi,

18-Kur’an-ı Kerim (Kur’an meal ve tefsir kitapları ile münhasıran Kur’an cüz, sûre, ayet ve/veya meallerini içeren kitaplar dâhil) ile Tevrat, Zebur ve İncil kitapları.

19-Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemileri,

20-İl özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerine, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, birlikte ya da ayrı ayrısermayesinin yarısından fazlası bunlara ait şirketler tarafından doğrudan sunulan 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen personel çalıştırılmasına dayalı hizmetler.

(II) SAYILI LİSTE

(%8 KDV ORANINA TABİ MAL VE HİZMETLER)

A) GIDA MADDELERİ

22/12/2006 tarihli ve 2006/11437 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin;

1-a) 01.01, 01.02, 01.03, 01.04, 01.05 pozisyonlarında yer alan hayvanlar ile 01.06 pozisyonunda yer alan (yalnız tavşanlar, geyikler, dağ keçisi, keklik, devekuşu, bıldırcın, çulluk, yabani ördek ve kazlar, sülün, beç tavuğu) hayvanlar,b) 02.07 pozisyonu ve 0209.90.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyon numarasında yer alan mallar,c) 3 no.lu faslında yer alan mallar (0301.10 pozisyonunda yer alan süs balıkları hariç),

a –

Canlı Atlar, Eşekler, Katırlar ve Bardolar,

Canlı büyükbaş hayvanlar,

Canlı Domuzlar,

Canlı Koyunlar ve Keçiler,

Canlı Kümes Hayvanları

Canlı Tavşanlar, Geyikler, Dağ Keçisi, Keklik, Devekuşu, Bıldırcın, Çulluk, Yabani Ördek ve Kazlar, Sülün ve Beç Tavuğu.

b –

01.05 Pozisyonuna giren kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı, Domuz yağı-Diğerleri

c –

Canlı Balıklar (Süs Balıkları Hariç)

Balıklar (Taze ve Soğutulmuş)

Balıklar (Dondurulmuş)

Balık Filetoları ve Diğer Balık Etleri (Taze, Soğutulmuş veya Dondurulmuş)

Balıklar (Kurutulmuş, Tuzlanmış veya Salamura Edilmiş)

Kabuklu Hayvanlar (Canlı, Taze, Soğutulmuş, Dondurulmuş, Salamura Edilmiş, Buharda veya Suda Pişirilmiş)

Yumuşakçalar (Canlı, Taze, Soğutulmuş, Dondurulmuş, Salamura Edilmiş, Buharda veya Suda Pişirilmiş)

Kabuklu hayvanlar ve yumuşakçaların dışında kalan suda yaşayan omurgasız hayvanlar ve bu hayvanların tütsülenmiş olanları

2–4 no.lu faslında yer alan mallar (0408.11.20.00.00, 0408.19.20.00.00, 0408.91.20.00.00, 0408.99.20.00.00 pozisyonlarında yer alan mallar hariç),

Süt ve Krema

Yayık Altı, Pıhtılaştırılmış Süt ve Krema, Yoğurt, Kefir ve Diğer Fermente edilmiş veya Asitliği Artırılmış Süt ve Krema.

Peynir Altı Suyu,

Sütten elde edilmiş Tereyağı ve Diğer Katı ve Sıvı Yağlar ile Sürülerek Yenilen Süt ürünleri,

Peynir ve Pıhtılaştırılmış Ürünler,

Kuş ve Kümes Hayvanları Yumurtaları

Kuş ve Kümes Hayvanlarının Kabuksuz Yumurtaları ve Sarıları (İnsan Gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayanlar hariç)

Tabii Bal

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan hayvansal menşeli yenilen ürünler

3 –5 no.lu faslın 0504.00 pozisyonunda yer alan mallar,

Tam veya Parça Halinde Hayvan Bağırsakları, Mesaneleri ve Mideleri (Balıklara ait olanlar hariç) (Taze, Soğutulmuş, Dondurulmuş, Tuzlanmış, Salamura Edilmiş, Kurutulmuş ve Tütsülenmiş)

4 –6 no.lu faslın 0601.20.10.00.11, 0601.20.10.00.12, 0602.10, 0602.20, 0602.90.10.00.00,0602.90.20.00.00, 0602.90.30.00.00 pozisyonlarında yer alan mallar,

Hindiba Bitkisi

Hindiba Kökleri

Köklendirilmiş Çelik ve Daldırmalar

Meyveleri veya Sert Kabuklu Meyveleri Yenilen Ağaçlar ve Çalılar

Mantar Miselleri

Ananas Fidanı

Sebze ve Çilek Fideleri

5 –7 no.lu faslında yer alan mallar,

Patates

Domates

Soğanlar, Şalotlar, Sarımsaklar, Pırasalar ve diğer Soğanımsı Sebzeler

Lahanalar, Karnabaharlar, Alabaşlar, Yaprak Lahanalar ve benzeri yenilen Brassicalar

Marul ve Hindiba

Havuçlar, Şalgamlar, Kırmızı Pancar, teke Sakalı, Kök Kereviz, Turplar ve benzeri yenilen kökler

Hıyarlar ve Kornişonlar

Baklagiller

Diğer Sebzeler

Sebzeler

Geçici olarak konserve edilmiş fakat bu halleriyle derhal yenilmeye elverişli olmayan Sebzeler

Kurutulmuş Sebzeler

Kuru Baklagiller

Manyok, Ararot, Salep, Yer Elması, tatlı Patates ve yüksek oranda nişasta veya inülin içeren benzeri kök ve yumruklar

6 –8 no.lu faslında yer alan mallar,

Hindistan Cevizi, Brezilya Cevizi ev Kaju Cevizi

Diğer Kabuklu Meyveler

Muz

Hurma, İncir, Ananas, Avokado Armudu, Guava Armudu, Mango ve Mangost.

Turunçgiller

Üzümler

Kavunlar, Karpuzlar ve Papaya

Armut ve Ayva

Kayısı, Kiraz, Şeftali, Erik ve Çakal Eriği

Diğer Meyveler (Taze)

Meyveler (Pişirilmemiş veya buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş, dondurulmuş) (İlave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın)

Geçici olarak konsantre edilmiş fakat bu halleri ile derhal yenilmeye elverişli olmayan meyveler ve sert çekirdekli meyveler.

Meyveler (Kurutulmuş) (Hindistan Cevizi, Brezilya Cevizi, Kaju Cevizi ve Üzümler Hariç)

Turunçgillerin, Kavunların ve Karpuzların Kabukları

7 –9 no.lu faslında yer alan mallar,

Kahve

Çay

Paraguay Çayı

Piper cinsi Biber, Capsicum ve Pimenta cinsi Biberler

Vanilya

Tarçın ve Tarçın Ağacının Çiçekleri

Karanfil

Küçük Hindistan Cevizi, Küçük Hindistan Cevizi Kabuğu ve Kakule

Anason, Çin Anasonu, Rezene, Kişniş, Kimyon veya Karaman Kimyonu Tohumları, Ardıç Meyveleri

Zencefil, Safran, Zerdeçal (Curcuma), Kekik, Defne Yaprakları, Körive Diğer Baharat

8 –10 no.lu faslında yer alan mallar,

Buğday ve Mahlut

Çavdar

Arpa

Yulaf

Mısır

Pirinç

Tane Darı (Koca Darı)

Kara Buğday, Darı (cin ve kum darı), Kuş Yemi ve diğer Hububatlar

9 –11 no.lu faslında yer alan mallar,

Buğday Unu veya Mahlut Unu

Hububat Unları

Hububatın Kabaca Öğütülmesinden Elde Edilen Küçük Parçalar, Hububat İrmikleri ve Pelletleri.

Diğer Şekilde İşlenmiş Hububat Taneleri, Hububat Embriyonları

Patates Unu, Ezmesi, Tozları, Flokonları, Granülleri ve Pelletleri

Kuru Baklagillerin ile Sagunun ve Köklerin veya Yumruların Un, Ezme ve Tozları.

Malt

Nişastalar, İnülin

Buğday Gluteni

10 –12 no.lu faslında yer alan mallar (yalnız; sebze ve meyveler, bunların tohum, çekirdek ve sporları, nane, şeker kamışı,pamuk tohumu ve çiğiti, yağlı tohum ve meyvelerin un ve kaba unları),

Sebze ve Meyveler, bunların Tohum, Çekirdek ve Sporları, Nane, Şeker Kamışı, Pamuk Tohumu ve Çiğiti, Yağlı Tohum ve Meyvelerin Un ve Kaba Unları

11 –15 no.lu faslında yer alan yağlardan insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olanlar ile bunların üretiminde kullanılmaya elverişli olan ham yağlar,

İnsan Gıdası Olarak Kullanılmaya Elverişli Yağlar ile Bunların Üretiminde Kullanılmaya Elverişli Ham yağlar

12 –16 no.lu faslında yeralan mallar,

Etten, Sakatattan veya Kandan Yapılmış Sosisler ve Benzeri Ürünler ile esası bu ürünler olan Gıda Müstahzarları

Hazırlanmış veya Konserve Edilmiş Et, Sakatat ve Kan

Et, Balık, Kabuklu Hayvanlar, Yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının Hülasa ve Suları

Hazırlanmış veya Konserve edilmiş Balıklar, Balık Yumurtalarından elde edilen Havyar ve havyar yerine kullanılan ürünler

Hazırlanmış veya Konserve Edilmiş Kabuklu Hayvanlar, Yumuşakçalar ve diğer Su Omurgasızları

13 –a) 17 no.lu faslında yer alan mallar (1704.90.30.00.00 pozisyonunda yer alanlar hariç),

 b) 1704.90.30.00.00 pozisyonunda yer alan mallar,

a)

Kamış ve Pancar Şekeri ve Kimyaca Saf Sakaroz

Diğer Şekerler

Şeker Ekstraksiyonundan veya Rafinajından elde edilen Melaslar

Kakao İçermeyen Şeker Mamulleri

b)Beyaz Çikolata ve Diğerleri

14 –18 no.lu faslında yer alan mallar,

Kakao Dane ve Kırıkları

Kakao Kabukları, İç Kabukları, Zarları ve Diğer Kakao Döküntüleri

Kakao Hamuru

Kakao Yağı

Kakao Tozu

Çikolata ve Kakao içeren diğer Gıda Müstahzarları

15 –19 no.lu faslında yer alan mallar,

Malt Hülasası, Esasını Un, Hububatın Kabaca Öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar, Kaba Un, Nişasta veya Malt

Hülasası teşkil eden Gıda Müstahzarları

Makarnalar ve Kuskus

Tapyokave Nişastadan hazırlanan Tapyoka Benzerleri

Hububat veya Hububat Ürünlerinin kabartılması veya kavrulması suretiyle elde edilen Gıda Mamulleri

Ekmek, Pasta, Kek, Bisküvi ve diğer Ekmekçi Mamulleri

Baklava, Kadayıf, Kurabiye ve Diğer Tatlılar

16 –20 no.lu faslında yer alan mallar,

Sebzeler, Meyveler, Sert Kabuklu Meyveler ve Yenilen diğer Bitki Parçalarının Turşu ve Konserveleri

Domates Turşu ve Konservesi

Mantarlar ve Domalan Turşu ve Konserveleri

Sebzeler, Meyveler, Sert Kabuklu Meyveler, Meyve Kabukları ve Diğer Bitki Parçalarının şekerle konserve edilmiş, suyu alınmış üstü şekerle kaplanmış ve kristalleştirilmiş mamulleri

Reçeller, Jöleler, Marmelatlar, Meyve ve Sert Kabuklu Meyve Püresi, Meyve ve Sert Kabuklu Meyve Pastları

Meyve ve Sebze Suları (Fermente Edilmemiş ve Alkol Katılmamış

17 –21 no.lu faslında yer alan mallar,

Kahve, Çay ve Paraguay Çayı Hülasası, Esans ve Konsantreleri

Mayalar, Cansız Tek Hücreli Mikroorganizmalar ve Hazırlanmış Kabartma Tozları

Soslar ve Müstahzarları, Çeşni ve Lezzet Verici Karışımlar, hardal unu ve İrmiği ve Hazır Hardal

Çorbalar, Et Suları ve Müstahzarları, karışı halindeki Homojenize Gıda Müstahzarları

Dondurma ve Yenilen Diğer Buzlar

18 –22 no.lu faslında yer alan mallardan yalnız;

a) 22.01, 2202.10.00.00.19, 2202.90, 2204.30, 2209.00.91.00.00, 22.09.00.99.00.00 pozisyonlarında yer alanlar,

b) 2202.10.00.00.11, 2202.10.00.00.12, 2202.10.00.00.13 pozisyonlarında yer alanlar,

a)

Sular (Tabi ve suni mineral sular ve gazlı sular dahil),Buz ve Kar

Sular (Tatlandırılmış ve Lezzetlendirilmiş

Alkolsüz Biralar

Alkolsüz Üzüm Şıraları

Sirkeler ve Asetik Asitten elde edilen Sirke yerine geçen maddeler

b) Sade Gazozlar

Meyveli Gazozlar

Kolalı Gazozlar

19 –23 no.lu faslın 2306.90.11.00.11, 2306.90.11.00.19, 2306.90.19.00.11, 2306.90.19.00.19 pozisyonlarında yer alan mallar,

Zeytin Küspesi (Prina)

Diğer Bitkisel yağ Üretimi Atıkları

20 –25 no.lu faslın 2501.00.91.00.11, 2501.00.91.00.12, 2501.00.91.00.19 pozisyonlarında yer alan mallar.

Normal Sofra Tuzu

Rafine Sofra Tuzu

Diğer Sofra Tuzları

Bu bölümdeki malların (I) sayılı listede de yer alması halinde, (I) sayılı listede belirlenen oranlar uygulanır

B) DİĞER MAL VE HİZMETLER

1-Kütlü ve elyaf pamuk, linter pamuk, pamuk lifi döküntüleri, natürel veya tops haldeki tiftik, yün ve yapağı,

2-Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 41.01 pozisyonundaki sığır ve atların, 41.02 pozisyonundaki koyun ve kuzuların (astragan veya karakul, persaniye, breitschwanz ve benzerleri, Hint, Çin, Moğolistan ve Tibet kuzuları hariç), 41.03 pozisyonundaki keçi ve oğlakların (Yemen, Moğolistan ve Tibet keçi ve oğlakları hariç) ham post ve derileri,

3-İplikler ve iplik imali için hazırlanan her nevi filamentler, lifler, vb. (Pamuktan, yünden, tiftikten, hayvan kıllarından, ipekten, sentetikten, suni maddelerden, dokumaya elverişli her nevi maddelerden veya bunların karışımlarından elde edilenler.),

4-Pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örme dahil her nevi mensucat (pamuk, keten, ipek, sentetik, suni, kauçuk iplik, lif ve benzerleriyle, hayvan kıllarıyla, dokumaya elverişli maddelerle veya bunların karışımları ile birlikte; el tezgahlarında veya diğer şekillerde dokunsun dokunmasın, ağartılmış, boyanmış, baskılı vb. şekillerde olsun olmasın), emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat, dokunmamış mensucat, vatka, keçe ile her nevi dantela, kordela, kordon ve işlemeler,

5-Yukarıdaki 4 numaralı sırada yazılı mensucat, vatka, keçe ve dantela, kordela, kordon ve işlemelerden mamul; iç ve dış giyim eşyası (şapka, kravat, kaşkol, şal, eşarp, kemer, çorap, eldiven vb. dahil), omuz vatkası, astar, apolet, ilikleme tertibatı, cep, kol, yaka, rozet ve fırfır ile bunların benzerleri havlu, bornoz, perde (montaj ve hareket ettirici mekanizması kısmen alüminyum, plastik ve benzeri malzeme içerenler dahil), çarşaf, yastık, yorgan, battaniye, uyku tulumu, her türlü kılıf ve örtüler ile bunların benzeri ev tekstil ürünleri (taşıtlarda kullanılanlar dahil) (yataklar hariç) ile kıymetli taş ve madenler hariç her nevi maddeden mamul fermuar, çıtçıt, düğme, kopça, boncuk ve benzerleri,

6-(20.07.2008’den itibaren)

a) İşlenmiş post, deri ve köseleler ile bunların taklitleri ve bunlardan mamul giyim eşyası (şapka, kemer, kravat, eldiven ve benzerleri dahil),

b) 18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin“4302.19.95.00.19 Diğerleri” pozisyonunda yer alan eşyalardan yalnız sığırların (bufalo dahil) dabaklanmış ve aprelenmiş kürkleri

7-Her nevi maddeden mamul ayakkabı, terlik, çizme ve benzerleri,

8-Her nevi maddeden mamul çanta, bavul, valiz ve benzerleri,

9-Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları,

10-Fason olarak yapılan tekstil ve konfeksiyon, deri ve saya işleri,

11-3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun kapsamına giren ödeme kaydedici cihaz teslimleri,

12-13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 64 üncü maddesine göre otobüs, kamyon ve çekici türü taşıtlarda bulundurulması ve kullanılması zorunlu olan takoğraf cihazı teslimleri,

13-Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 4801.00 pozisyonunda yer alan gazete kağıdı (rulo veya tabaka halinde) ile 48.02 pozisyonunda yer alan baskı ve yazı kağıtlarının teslimi,

14-Kitap ve benzeri yayınlar (Elektronik kitap (ekitap) ve benzeri yayınların elektronik ortamda satışı, elektronik kitap okuyucu, tablet ve benzerlerinin teslimi ile 21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde bu Kararın 1 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.) kurşun kalem, boya kalemleri, sulu boya ve pastel boyalar, okul defterleri, silgi, kalemtıraş, cetvel, pergel, gönye, iletki,

15-Üniversite ve yüksekokullar ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında verilen eğitim ve öğretim hizmetleri, “Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği” kapsamında verilen öğrenci taşıma servis hizmetleri ile “Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği” hükümlerine tabi yurtlarda verilen hizmetler

16-Sinema, tiyatro, opera, operet, bale, müze giriş ücretleri,

17-İnsan gıdası olarak kullanılan mamalar, insan ve hayvan sağlığı için kullanılan antiserumlar, immunglobulinler, kan ve kan kompenentleri ile kan ürünleri, aşılar,

18-Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veya ithaline izin verilen beşeri tıbbi ürünler, bu ürünlerin terkibinde bulunan etkin maddeler ve etkin madde üretiminde kullanılan hammaddeler,

19-(20.07.2008’den itibaren) 18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 0106.90.00.90.14 pozisyonunda yer alan biyolojik mücadelede kullanılan parazit ve predatörler ile Gıda, Tarım ve HayvancılıkBakanlığı tarafından zirai mücadelede kullanılmak üzere ruhsatlandırılan bitki koruma ürünleri, bu ürünlerin terkibinde bulunan aktif maddeler ve aktif madde üretiminde kullanılan hammaddeler,

20-Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veteriner ispençiyari ve tıbbi müstahzarlar (veteriner kozmetikleri hariç),

21-İlgili Bakanlıklar ya da kanunlarla izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından yerine getirilen insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (hayvan ırkının ıslahına yönelik hizmetler dahil), ile bu hizmetleri ifa edenlere hekimlerce veya hekimler vasıtasıyla verilen hizmetler, ambulans hizmetleri,

22-(20.07.2008’den itibaren) 18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin;

2520.20.90.10.00Dişçilikte kullanılan alçılar
2520.20.90.90.11Tıpta kullanılan alçılar
2804.40.00.00.00Oksijen
2844.40.20.00.11Radyoaktif iyot
2844.40.20.00.12Radyoaktif fosfor
2844.40.20.00.13Radyoaktif karbon
2844.40.20.00.14Radyoaktif kobalt
2844.40.20.00.19Diğerleri
2844.40.30.00.00Suni radyoaktif izotopların bileşikleri (EURATOM)
30.01Tedavide kullanılan kurutulmuş guddeler ve diğer organlar (toz haline getirilmiş olsun olmasın); guddelerin veya diğer organların veya bunların salgılarının tedavide kullanılan hülasaları; heparin ve tuzları; tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanmış tarifenin başka yerinde yer almayan veya belirtilmeyen insan veya hayvan menşeli diğer maddeler
30.05Tıpta, cerrahide, dişçilikte veya veterinerlikte kullanılan eczacılık maddeleri emdirilmiş veya kaplanmış veya perakende satılacak şekilde hazırlanmış veya ambalajlanmış pamuklar, gaz bezleri, bandajlar ve benzeri maddeler (sargılar, sparadralar, hardal yakıları gibi)
30.06Bu fasılın 4 nolu notunda belirtilen eczacılık eşyası ve müstahzarları
33.06Ağız veya diş sağlığını korumaya mahsus müstahzarlar (takma dişleri temizlemeye ve onları ağızda sabit tutmaya mahsus pat ve tozlar dâhil); diş aralarını temizlemekte kullanılan iplikler (diş iplikleri), bireysel kullanıma mahsus ambalajlarda perakende satılacak hale getirilmiş
3307.90.00.90.11Kontakt-lens veya suni göz solüsyonları
3407.00.00.10.00Dişçilikte kullanılan alçı esaslı diğer müstahzarlar
3407.00.00.90.11Dişçi mumu
3407.00.00.90.13Elastomer esaslı ölçü maddeleri (dişçilikte kullanılan)
3407.00.00.90.14Çinko oksit-öjenol esaslı ölçü maddeleri (dişçilikte kullanılan)
3701.10.10.00.00Tıpta, dişçilikte veya veterinerlikte kullanılanlar
3701.20.00.90.12Seluloitten veya diğer plastik maddelerden sağlık işlerinde kullanılanlar
3821.00.00.00.00Mikroorganizmaların (virüsler ve benzerleri), bitkilerin, insan veya hayvan hücrelerinin geliştirilmesine veya idamesine mahsus müstahzar kültür ortamları
3822.00Bir mesnet üzerinde bulunan laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan reaktifler, bir mesned üzerinde olsun olmasın laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan müstahzarreaktifler (30.02 veya 30.06 pozisyonlarında yer alanlar hariç); standart (referans) maddeleri
39. FasılPlastikler ve mamulleri (Yalnız idrar torbaları, kolostomitorbaları, aseptik dolum torbaları, her nevi eldivenler, her nevi kan alma tüpleri ve prezervatifler)
40. FasılKauçuk ve kauçuktan eşya (Yalnız idrar torbaları, kolostomi torbaları, aseptik dolum torbaları, her nevi eldivenler, her nevi kan alma tüplerive prezervatifler)
7015.10.00.00.00Numaralı gözlük camları
8419.20Tıbbi, cerrahi veya laboratuvar sterilizatörleri
8421.29.00.00.11Diyalizör
8509.80.00.00.19Diğerleri (Yalnız elektrikli -pilli diş fırçaları) Diğerleri (Yalnız elektrikli -pilli diş fırçaları)
90.11Kombine haldeki optik mikroskoplar (fotomikrografi, sinefotomikrografi veya mikroprojeksiyon mikroskopları dâhil) (Aksam, parça ve aksesuarlar hariç)
90.18Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan alet ve cihazlar (Sintigrafi cihazları, diğer elektromedikal cihazlar ve göz testine mahsus cihazlar dahil) (Aksam ve parçalar hariç)
90.19Mekanoterapi cihazları; masaj cihazları, psikotekni cihazları; ozonoterapi, oksijenoterapi, aeroterapi, suni teneffüs veya diğer terapik teneffüs cihazları (Aksam ve parçalar hariç)
9020.00Diğer teneffüs cihazları ve gaz maskeleri (Mekanik parçaları ve değiştirilebilen filtreleri olmayan koruyucu maskeler hariç) (Aksam, parça ve aksesuarlar hariç)
90.21Ortopedik cihazlar (Koltuk değnekleri, cerrahi kuşaklar ve fıtık bağları dahil); cebireler, gudyerler ve kırıklara mahsus diğer cihazlar; protez organlar; sağırların işitmesini kolaylaştırmaya mahsus cihazlar ve vücut kusur veya noksanlığını gidermek amacıyla üstte veya elde taşınan veya vücudun içine yerleştirilen diğer cihazlar (Aksam, parça ve aksesuarlar hariç)
9022.12.00.00.00Bilgisayarlı tomografi cihazları
9022.13.00.00.00Diğerleri (dişçiliğe mahsus olanlar)
9022.14Diğerleri (tıbbi, cerrahi veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için)
9022.21Tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için
9027.80Diğer alet ve cihazlar (Yalnız PCR cihazı, kan sayım, nefelometre vb. analiz ve ölçüm cihazları, biokimya, idrar ve eliza cihazları)
9402.10.00.00.11Dişçi koltukları
9402.90Diğerleri (Aksam ve parçalar hariç)
9506.91.90.00.00Diğerleri (Yalnız yürüteç barı vb.)
9603.21.00.00.00Diş fırçaları
9001.30.00.00.00Kontak lensler (Yalnız görme kusurunun giderilmesine mahsus olanlar
9001.40Camdan gözlük camları (Yalnız görme kusurunun giderilmesine mahsus olanlar)
9001.50Diğer maddelerden gözlük camları (Yalnız görme kusurunun giderilmesine mahsus olanlar)
90.03Gözlüklere veya benzeri eşyaya ait çerçeveler ve bunların aksam ve parçaları (Kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama metallerden olan gözlük çerçeveleri ve gözlük benzeri eşyaya ait çerçeveler ile bunların aksam ve parçaları hariç)
9004.10.10.00.00Optik tarzda işlenmiş camlı olanlar (Çerçevesi kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama metallerden olanlar hariç)
9004.90Diğerleri (Çerçevesi kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama metallerden olanlar hariç)

pozisyonlarındayer alan eşyaların teslimi ile bunlardan makine ve cihaz niteliği taşıyanların kiralanması hizmetleri 23-01.01.2016 tarih ve 29580 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2015/8353 Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.

24-Gazino, açık hava gazinosu, bar, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, birahane, kokteyl salonu ve benzeri yerler hariç olmak üzere kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilenyerler, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek hizmeti sunan yerler, lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerde, birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalar hariç) verilen hizmetler (bu yerlerde verilen hizmetlerin alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç),

25-(09.02.2008’den itibaren) Otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmeti. (1618 sayılı kanun hükümlerine göre Kültür ve Turizm Bakanlığından işletme belgesi almış seyahat acenteleri tarafından müşteriye aktarılan geceleme hizmet tutarı ve bu hizmete ilişkin aracılık bedellerine de konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmetlerinin ait olduğu oran uygulanır. Konaklama tesislerinde geceleme hizmetinden yararlanmayanlara verilen tüm hizmetler ile geceleme hizmetiyle beraber verilen ancak ayrıca belgelendirilen ya da geceleme hizmetine ait belgede ayrıca fiyatlandırılan hizmetler bu sıra kapsamında yer almamaktadır. Ancak geceleme hizmeti kapsamında verilmesi ve geceleme bedeline dahil edilmesi mutat olan diğer hizmetler bu sıra kapsamında yer almakla birlikte bu şekilde belirlenen geceleme bedeli içinde sunulan alkollü içeceklere ilişkin yüklenilenkatma değer vergisi tutarları, hizmeti sunanlar tarafından indirim konusu yapılamaz.)

26-Yaşlı, sakat ve düşkünler için bakım ve huzurevleri ile yetimhanelerde verilen hizmetler,

27-Belediyeler ve bunların iktisadi işletmeleri tarafından verilen atık su hizmetleri.

28-(09.02.2008’den itibaren) 18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin;

8424.81Tarıma ve bahçeciliğe ait olanlar (sıvı veya toz halindeki maddeleri püskürtmeye, dağıtmaya veya pülverize etmeye mahsus mekanik cihazlar)
8428.2030.90.00Diğerleri (Tarımda kullanılmak üzere özel olarak imal edilmiş pnömatik elevatörler ve konveyörler)
8428.90.71.00.00Zirai traktörlere takılmak üzere imal edilenler (Tarımda kullanılmak üzere özel olarak imal edilmiş yükleyiciler)
8428.90.95.90.11Zirai traktörler için hidrolik kaldırıcılar
8432.10Pulluklar
8432.21.00.00.00Diskli tırmıklar (diskorolar)
8432.29Diğerleri: (Tırmıklar, skaritikatörler, kültivatörler, zararlı otları ayıklayan makinalar, çapa makinaları)
8432.30Ekim ve dikim makinaları
8432.40Gübreleme makina ve cihazları
8433.20Çayır biçme makinaları (traktörlere monte edilen parmaklı biçme makinaları dahil)
8433.30Ot hazırlama makina ve cihazları
8433.40Ot ve saman balyalama makina ve cihazları (ot ve samanları toplayıp demet veya balya yapmaya mahsus olanlar dahil)
8433.51.00.00.00Biçer döverler
8433.52Diğer harman makina ve cihazları
8433.53Kök ve yumru sökme makinaları
8433.59.11.00.00Kendinden hareketli olanlar (silaj makinası)
8433.59.19.00.00Diğerleri (silaj makinası)
8433.59.30.00.11Orak makinaları (biçerler)
8433.59.30.00.12Biçer toplarlar
8433.59.30.00.13Biçer bağlarlar
8433.59.80.00.11Pamuk hasat makinası
8433.59.80.00.12Mısır hasat makinası
8433.59.80.00.13Mısır toplama ve daneleme makinaları
8433.59.80.00.19Diğerleri (diğer hasat ve harman makina ve cihazları)
8433.90Aksam ve parçalar (84.33 pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar)( 10)
8434.10.00.00.00Süt sağma makinaları
8436.10.00.00.00Hayvan yemlerini hazırlamaya mahsus makina ve cihazlar
8436.80.91.00.00Otomatik yalaklar
8436.80.99.00.11Arıcılığa mahsus bal mumunu petek yapan makina ve cihazlar
8436.80.99.00.12Arıcılığa mahsus diğer makina ve cihazlar
8436.80.99.00.13Mekanik hayvan kırkma makinaları (elle çalışanlar hariç)
8510.20.00.00.12Hayvan kırkma makinaları
8701.10.00.00.00Motokültörler
8701.90.11.00.00Motor gücü 18 kW.ı geçmeyenler (traktörler)
8701.90.20.00.00Motor gücü 18 kW.ı geçen fakat 37 kW.ı geçmeyenler (traktörler)
8701.90.25.00.00Motor gücü 37 kW.ı geçen fakat 59 kW.ı geçmeyenler (traktörler)
8701.90.31.00.00Motor gücü 59 kW.ı geçen fakat 75 kW.ı geçmeyenler (traktörler)
8701.90.35.00.00Motor gücü 75 kW.ı geçen fakat 90 kW.ı geçmeyenler (traktörler)
8701.90.39.00.00Motor gücü90 kW.ı geçenler (traktörler)
8716.20.00.00.00Tarımda kullanılmaya mahsus kendinden yüklemeli veya boşaltmalı römork ve yarı römorklar

29-18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin;

84.29.52.10.00.00 Paletli ekskavatörler (kulesi 360 derece dönebilen)

84.29.52.90.00.11 Lastik tekerlekli olanlar (kulesi 360 derece dönebilen makina ve cihazlar)

84.29.59.00.10.11 Beko loder

84.47 Örgü makinaları, dikiş-trikotaj makinaları ve gipe edilmiş iplik, tül, dantela, işleme, şeritçi ve kaytancı eşyası veya file imaline mahsus makina ve cihazlar ve püskül, ponpon makina ve cihazları

84.52.10 Ev tipi dikiş makinaları

84.52.21.00.00.00 Otomatik üniteler (diğer dikiş makinaları)

84.52.29.00.00.00 Diğerleri (diğer dikiş makinaları)

84.58 Metal işlemeye mahsus torna tezgahları (tornalama merkezleri dahil)

84.59 Metalleri talaş kaldırmak suretiyle delmeye, raybalamaya, frezelemeye, diş açmaya veya vida yuvası açmaya mahsus takım tezgahları (kızaklı işlem üniteleri dahil) [84.58 pozisyonundaki torna tezgahları (tornalama merkezleri dahil) hariç] gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarında yer alan mallar.

30. 8/6/1994 tarih ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanuna göre yap-işlet-devret modeli çerçevesinde yaptırılan köprülerin ve denizaltı karayolu tünellerinin geçiş ücretleri.

31. Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2711.19.00.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyon numarasında yer alan Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G.)’ nın, motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanları (otogaz) hariç olmak üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan “LPG Dağıtıcı Lisansı”nı haiz olanlarca teslimi ile bunlardan satın alanların sonraki safhalardaki teslimi,

32. Aile mahkemeleri, tüketici mahkemeleri ve çocuk mahkemelerinin görev alanına giren davalar ve işler, vesayet davaları ve işleri; bu davalara bağlı kanun yolları; iş uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabuluculuk ile bunlara bağlı ilamlı icratakipleri kapsamında verilen avukatlık hizmetleri,

33.30/12/2019 tarihli ve 1951 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin;

9401.30Yüksekliği ayarlanabilen oturmaya mahsus döner koltuk ve sandalyeler
9401.40.00.00.00Yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar (kamp veya bahçede kullanılanlar hariç)
9401.52.00.00.00Bambudan
9401.53.00.00.00Hintkamışından
9401.59.00.00.00Diğerleri (Kamış, sepetçi söğüdü, bambu veya benzeri maddelerden oturmaya mahsus mobilyalar)
9401.61İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar
9401.69Diğerleri (Ahşap iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)
9401.71İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar (Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)
9401.79Diğerleri (Metal İskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)
9401.80Oturmaya mahsus diğer mobilyalar
9402.10.00.00.19Diğerleri (Berber koltukları veya benzeri koltuklar)
9403.10Bürolarda kullanılan türden metal mobilyalar
9403.20Metalden diğer mobilyalar
9403.30Bürolarda kullanılan türden ahşap mobilyalar
9403.40Mutfaklarda kullanılan türden ahşap mobilyalar
9403.50Yatak odalarında kullanılan türden ahşap mobilyalar
9403.60Diğer ahşap mobilyalar
9403.70Plastik maddelerden mobilyalar
9403.82.00.00.00Bambudan olanlar
9403.83.00.00.00Hintkamışından
9403.89.00.00.00Diğerleri (Diğer maddelerden mobilyalar)
9404.10.00.00.00Şilte mesnetleri
9404.21Gözenekli kauçuktan veya plastik maddelerden olanlar (kaplanmış olsun olmasın) (Şilteler)
9404.29Diğer maddelerden olanlar (Şilteler)

gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarında yer alan mallar.

Güncelleme Tarihi: 07.01.2021